2018 februari 13 Criteria voor potentiële plek Coffeeshop blijven gehandhaafd

Criteria voor potentiële plek Coffeeshop blijven gehandhaafd

Criteria voor potentiële plek Coffeeshop blijven gehandhaafd

In de vergadering van 12 februari 2018 heeft de raad onomwonden aangegeven dat het college de procedure ten aanzien van het verplaatsen van een coffeeshop naar de zuid straat in het oude pand van Piet Karsten volkomen verkeerd heeft aangepakt.

 
Zelfs de coalitiepartijen zijn geschrokken van de reakties van de omwonenden.
 
De raad heeft eerder klip en klaar aangegeven wat de criteria zijn waaraan een potentiële plek moet voldoen. Echter wethouder Kuipers heeft zijn eigen interpretatie daarvan en heeft in eerste aanzet positief geadviseerd toen de eigenaar van de coffeeshop aangaf in het pand te willen gaan zitten. Dit terwijl iedereen die de zes leest zo ziet dat het daar nooit kan. (Al is het alleen al dat er draagvlak bij omwonenden moet bestaan)
Mede op aangeven van Behoorlijk Bestuur zijn daarom nog eens expliciet alle zes criteria opgenomen in de motie die het college opdracht alles te stoppen op de Zuidstraat en opnieuw te beginnen.
Weer een staaltje van drammerig “onbehoorlijk Bestuur” van het college en wethouder Kuipers
 
De 6 criteria zijn:
 1. Geen scholen of jeugdvoorzieningen in een straal van 350 meter;

 2. Aanwezigheid sociale controle;

 3. Niet in de buurt van cafés;

 4. Niet in kwetsbare gebieden, buurten, plekken;

 5. Niet in (woon)gebieden die ruimtelijk/fysiek gevoelig zijn voor coffeeshop gerelateerde overlastrisico’s;

 6. Overleg met- en draagvlak bij omwonenden van de beoogde nieuwe locatie is vereiste.

Hieronder ziet u de motie welke unaniem is aangenomen en waar de criteria nog aan toegevoegd zijn
Motie vreemd aan de orde van de dag over verplaatsing coffeeshopsDe gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 12 februari 2018,van mening zijnde dat:

 1. wij als gemeente te maken hebben met een softdrugs gedoogbeleid dat zijn oorsprong vond rond 1970, geen keuze vanuit de gemeente zelf;
 2. elke nieuw aan te wijzen coffeeshoplocatie weerstand zal oproepen vanuit de bewoners;
 3. de bewoners van de Zuidstraat zelf niet gevraagd hebben en niet staan te trappelen om een coffeeshop in hun buurt te krijgen;
 4. coffeeshops en coffeeshopgebruikers geen overlast mogen veroorzaken in de buurt; 
 5. het afgeven van een omgevingsvergunning zonder draagvlak in de buurt vragen is om moeilijkheden;
 6. er onvoldoende met de bewoners rond de eventuele vestiging van een coffeeshop aan de Zuidstraat is gesproken over onder welke voorwaarden zij wel willen overwegen om mee te werken;
 7. Er veel aandacht moet zijn voor de leefbaarheid in de omgeving (Zuidstraat),

overwegende dat:

 1. uit het leefbaarheidsonderzoek Koningstraat 2014 naar voren is gekomen dat de concentratie van coffeeshops moet worden doorbroken;
 2. raadsbreed de wens leeft om opvolging te geven aan de conclusies van dit leefbaarheidsonderzoek;
 3. het leefbaarheidsonderzoek criteria heeft gesteld aan een andere locatie,

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 1. elke activiteit tot overgaan van vergunningverlening te stoppen;
 2. de door de ondernemer gekozen locatie te laten toetsen aan de raadsbreed aangenomen criteria, voordat de omgevingsvergunning wordt verleend;
 3. een informatieavond te beleggen voor de direct omwonenden om het proces van totstandkoming toe te lichten;
 4. een klankbordgroep op te richten van omwonenden waarmee afspraken gemaakt worden omtrent gevolgen voor de vergunning bij overlast, een eenduidige manier om meldingen te kunnen doen, en signalen van overlast direct te zien als klacht en niet af te doen als beleving;
 5. met de ondernemer in gesprek te gaan aan de hand van het Helderse model om tot nadere afspraken te komen over onderwerpen uit dit model waaronder openingstijden, toegang en draagvlak;
 6. de raad periodiek te informeren over de situatie waarbij de klankbordgroep in staat wordt gesteld haar bevindingen aan de raad mee te geven,

En gaat over tot de orde van de dag

 

Raad zegt keihard nee tegen coffeeshop op Zuidstraat

Den Helder – De gemeenteraad heeft maandagavond de verplaatsing van een coffeeshop uit de Koningstraat naar de Zuidstraat voorlopig afgeschoten. Het college moet zorgen voor meer inspraak van de burgers, meer informatie naar omwonenden en meer draagvlak in de omgeving van een toekomstige coffeeshop.

Zowel Stadspartij en CDA (wij zijn überhaupt tegen coffeeshops, aldus Roy Slort), als de fracties van Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, ChristenUnie, fractie Vermooten, Groenlinks en de Vrije Socialisten kwamen met een motie tegen de coffeeshop. Ook PvdA kon zich vinden in de argumenten tegen. De twee moties werden uiteindelijk samengevoegd.

Het college werd uiteindelijk door de raad opgeroepen elke activiteit tot overgaan van vergunningverlening te stoppen, de door de ondernemer gekozen locatie te laten toetsen aan de raadsbreed aangenomen criteria (o.a. niet nabij scholen of café, niet in kwetsbare buurten), voordat de omgevingsvergunning wordt verleend, een informatieavond te beleggen voor de direct omwonenden om het proces van totstandkoming toe te lichten en een klankbordgroep op te richten van omwonenden, waarmee afspraken gemaakt worden omtrent gevolgen voor de vergunning bij overlast, een eenduidige manier om meldingen te kunnen doen, en signalen van overlast direct te zien als klacht en niet af te doen als beleving.

Helderse model
Ook riep de raad het college op met de ondernemer in gesprek te gaan aan de hand van het Helderse model om tot nadere afspraken te komen over onderwerpen uit dit model waaronder openingstijden, toegang en draagvlak, en de raad periodiek te informeren over de situatie waarbij de klankbordgroep in staat wordt gesteld haar bevindingen aan de raad mee te geven. De raad gaf ook aan dat dit alles niet alleen geldt voor vestiging van een coffeeshop in de Zuidstraat, maar voor elke verplaatsing.

Burgemeester Koen Schuiling benadrukte dat het stopzetten van de vergunningverlening juridische consequenties kan hebben. Frans Klut nam, als inwoner van de Visbuurt, niet deel aan de stemming over de motie. Erik Nuninga (Stadspartij) ook, omdat hij “zich als militair niet mag inlaten met drugs”. Het maakte voor de uitslag niet uit, alle overige 26 aanwezige raadsleden stemden voor (en dus tegen de coffeeshop).

Lees eerder artikel klik op onderstaande link:

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2018/02/08/bb-mede-indiener-motie-coffeeshop-zuidstraat/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2018/02/01/inloop-avond-omwonenden-coffeeshop-aan-zuidstraat/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2017/07/13/gemeenteraad-helder-10-juli-2017-verplaatsing-coffeeshops/

https://www.behoorlijkbestuur.nl/2014/09/02/behoorlijk-bestuur-verzoekt-om-leefbaarheidsonderzoek-koningstraat-e-o/

Klik op de links voor Download:

presentatie van 16 januari 2017DOC-20170713-WA0007

Raadsvergadering van maandag 10 juli 2017

Rapportage-Koningstraat

In het belang van de inwoners van Den Helder & Julianadorp

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER