2021 april 16 De coalitie in Den Helder beloofde werk te maken van bestuurlijke vernieuwing. Hoe staat het er voor met nog een klein jaar tot de verkiezingen?

De coalitie in Den Helder beloofde werk te maken van bestuurlijke vernieuwing. Hoe staat het er voor met nog een klein jaar tot de verkiezingen?

De coalitie in Den Helder beloofde werk te maken van bestuurlijke vernieuwing. Hoe staat het er voor met nog een klein jaar tot de verkiezingen?

Vandaag in het NHD 

Delano Weltevreden
 
DEN HELDER
Een stabiel college, een eind aan de cultuur van coalitie tegen oppositie, goed luisteren naar de burgers en meer transparantie. Bestuurlijke vernieuwing is in het coalitieakkoord van Den Helder als belangrijk speerpunt benoemd. Wat is daarvan terechtgekomen?
We vroegen het aan alle fractievoorzitters in de Helderse raad. Alleen Harmen Krul (CDA) reageerde niet. De belangrijkste verworvenheid van de huidige coalitie is een stabiel bestuur, zeggen de meeste coalitiepartijen. De oppositie vindt in z’n algemeenheid dat van bestuurlijke vernieuwing weinig terecht is gekomen en dat het bij grote woorden in het coalitieakkoord is gebleven.
 

➡️Marije Boessenkool (GroenLinks, oppositie): ,,Er is weinig tot niets van terechtgekomen. Grote woorden zonder inhoud. Samen, respect voor elkaars mening: niets van te merken. De coalitie is een gesloten front en van een open dialoog is geen sprake. En nu, met minder dan een jaar te gaan tot de volgende verkiezingen, zijn ze begónnen met het maken van participatiebeleid. Een digitaal platform wordt dé manier om inwoners te laten participeren… Andere doelen die genoemd worden, zoals buurtbegroting en pre-mediation zijn voor zover ik weet nog niet eens in voorbereiding. GroenLinks vindt dat er voor een coalitie die roept dat bestuurlijke vernieuwing zo ontzettend belangrijk is, er bitter weinig gedaan is.’’

➡️Pieter Blank (PvdA, coalitie): ,,In de voorbereidingen op de herinrichting van het Loopuytpark in Julianadorp en de dorpspleinomgeving van Huisduinen hebben heel intensieve afstemmingen plaatsgevonden met bewoners en bedrijven. Alle elementen van omgeving en inrichting zijn daarbij meegenomen. Dat noemen we omgevingsgericht werken. Dat is echt een nieuwe wijze van het zoeken naar een actievere burgerparticipatie. Daarmee zijn we er nog niet. Ook in buurten als bijvoorbeeld de Visbuurt is zo’n intensieve aanpak nodig. Als PvdA pleiten we er daarom voor om daar spoedig ook zo’n participatieproject te starten. De komende jaren dienen alle buurten en wijken aan bod te komen. De zogeheten bestuurlijke vernieuwing begint wat ons betreft dus gewoon zichtbaar en tastbaar in de woonbuurten zelf, samen met de bewoners.’’

➡️Vincent van den Born (PVV, oppositie): ,,Wij merken niets van de bestuurlijke vernieuwing waar de coalitie in het zogenoemde Helders Akkoord over spreekt. Het stadhuisplan is een goed voorbeeld. Deze coalitie wil geen enkele directe inspraak van inwoners via bijvoorbeeld een referendum. Dit soort inspraak is pas écht bestuurlijk vernieuwend. Tijdens de formatie was al snel duidelijk dat partijen als VVD en CDA de PVV uitsluiten en zo een groot deel van de Helderse bevolking negeren. Dat is écht schandalig! Uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen van de inwoners in het huidig stadsbestuur schrikbarend laag is. Heel begrijpelijk. Wij hopen dat de inwoners van Den Helder PVV volgend jaar maart nóg groter maken. Dan gaan wij wél werk maken van bestuurlijke vernieuwing en echt luisteren naar de inwoners.’’

➡️Petra Bais (VVD, coalitie): ,,In het coalitieakkoord wordt duidelijk aangegeven dat de gemeenteraad het goede voorbeeld moet geven. Transparant en betere omgangsnormen. Als VVD, maar ook als coalitie, wilden we af van persoonlijke afrekeningen, wilden we af van het negatieve imago van Den Helder en wilden we af van de gijzeling die vooral het stadhuisdossier veroorzaakte in deze stad ongeacht of je voor of tegen bent. Onze inwoners verdienen een stabiel bestuur! Deze drie punten zijn verleden tijd, die hebben we nu bereikt. Een ander voorbeeld: als je kijkt naar bijvoorbeeld de havenontwikkeling, dan is Den Helder een serieuze gesprekspartner geworden van de provincie. In bepaalde ontwikkelingen wordt de raad in een vroeg stadium meegenomen door het college. Denk aan de oprichting van de nieuwe erfgoedorganisatie. Maar de basis is een stabiel bestuur.’’

➡️Henk Mosk (D66, oppositie): ,,Een van de doelen was dat er een stabieler bestuur moest komen – raad en college – dat professioneler met elkaar samenwerkt. Ik kan de samenwerking binnen het college niet beoordelen. Wat ik wel weet is dat de met overdreven enthousiasme uitgedragen verandering ’van afdelingen naar teams’ voor wat betreft de communicatie een averechtse uitwerking heeft. De coalitie draagt uit dat het nu rustiger is dan in voorgaande periode. Maar dat komt omdat een aantal raadsleden nu deel uitmaakt van de coalitie en zij niet meer luidkeels op burgemeester en wethouders hoeven af te geven. Sommigen doen het zo rustig aan, in het kielzog van het college, dat ze niet eens de moeite nemen om de stukken te lezen. De huidige oppositie tracht discussie te voeren op inhoud, maar de coalitie houdt de kaken op elkaar, met uitzondering van Rogier Bruin (VVD) en Pieter Blank (PvdA). Maar uiteindelijk voegen zij zich ook weer telkens in de gesloten rij.’’
,,Het tweede doel is dankzij goede samenwerking tussen coalitie en oppositie redelijk gelukt. Het contact met de verbonden partijen is doeltreffender en transparanter. Maar niet minder zorgelijk, daar spreken we maandag over.’’
,,Het derde doel heeft eindelijk vorm gekregen, omdat de coalitie recent in een motie het college aan het werk heeft gezet om inwoners en ondernemers betere dienstverlening te bieden. Die motie is van harte ondersteund door de oppositie.’’

,,Doel vier – onze inwoners voelen zich meer betrokken bij initiatieven van de gemeente en andere initiatiefnemers in hun leefomgeving – is voor een groot deel niet gehaald. Er zijn megalomane projecten zoals het stadhuis en de ontsluiting van TESO waarbij college en coalitie volkomen voorbij gaan aan de inbreng van de inwoners. Daarnaast heeft men de ideeënmarkt, waar veel inwoners enthousiast op hebben gereageerd, geen enkele kans gegeven. Wel is het goed dat men de wijken nu meer opzoekt, zowel voor de leefomgeving als sociaal maatschappelijke ondersteuning.’’

➡️Nancy List (Gemeentebelangen, oppositie): ,,Het belangrijkste onderdeel in het Helders Akkoord op het gebied van bestuurlijke vernieuwing was een stabiel bestuur. Dat is gerealiseerd. Er is bestuurlijke rust omdat de coalitie in de ‘grote ’dossiers goed en daadkrachtig samenwerkt zonder in een keurslijf te zitten.’’
,,Wat volgens ons beter kan is de samenwerking tussen oppositie en coalitie. Waarbij de vraag rijst of een deel van de oppositie daar zelf eigenlijk wel moeite voor doet. Of is het een kwestie van continu alles bekritiseren en creëren van onrust en ontevredenheid onder de Helderse bevolking?’’
,,Het onderdeel burgerparticipatie komt helaas minder tot zijn recht. Burgerparticipatie is dan ook lastig te realiseren zonder dat een kleine groep mensen elk onderwerp bekritiseert en de discussie kaapt en domineert.’’

,,Het ondernemersloket heeft lang op zich moeten wachten. Ons inziens had dit onderdeel uit het Helders Akkoord eerder ter sprake moeten komen. Op 31 maart is hier een motie voor ingediend die de raad unaniem heeft aangenomen. Zo zie je maar dat het dus wel kan, samenwerking tussen oppositie en coalitie.’’

➡️Hans van Donkelaar (ChristenUnie, coalitie): ,,Wat ons betreft is het resultaat van de bestuurlijke vernieuwing dat wij nu een stabiel bestuur hebben dat goed met elkaar samenwerkt en waarbij grote dossiers als het stadhuis eindelijk tot een goed einde lijken te komen. Verder zitten we binnen de coalitie niet in een knellend keurslijf. We kunnen, als dat onze overtuiging is, ook met de oppositie meestemmen zonder dat dit gelijk tot een breuk leidt.’’

➡️Carla van Driesten (Senioren Actief, oppositie): ,,Wat onze fractie betreft is tot nu toe weinig van bestuurlijke vernieuwing terecht gekomen. Ik heb in de commissie bestuurlijke vernieuwing gezeten. Remco Duijnker, die tot begin vorig jaar onze wethouder was, zou ook in de commissie plaats nemen. Nadat wij het vertrouwen in hem hadden opgezegd, heeft wethouder Kos bestuurlijke vernieuwing van hem overgenomen. Er is een duur bureau ingehuurd en dit alles heeft veel geld gekost. Maar in onze optiek heeft het allemaal weinig bijgedragen aan bestuurlijke vernieuwing. Dat hoeft ook niet voor de coalitie, zij zitten met een riante meerderheid in de raad. Om van burgerparticipatie maar niet te spreken. Jammer, ik zie dat deze periode niet meer zo snel gebeuren.’’

➡️Harrie van Dongen (Stadspartij, coalitie): ,,De werkgroep bestuurlijke vernieuwing had een wat valse start. Wethouder Kos trekt nu de kar. Tot nu toe gaat het mondjesmaat beter, maar er moet echt nog een cultuuromslag gaan plaatsvinden bij het college, het ambtelijk apparaat en vooral ook de raad. Hoe ga je met elkaar om, hoe gaan we met de burgers om? Het belangrijkst is dat we beseffen wie er voor wie is. Onze inwoners moeten altijd kunnen meepraten over wat er in hun wijk, straat en of stad gebeurt. Burgerparticipatie is wat de Stadspartij betreft onmisbaar. Hoe je dit inricht is ons om het even, maar het kan en mag niet zo zijn dat diegene met de grootste mond het altijd maar voor elkaar krijgt. Het ultieme zou kunnen en wat de Stadspartij betreft moeten zijn dat elk collegevoorstel zou moeten zijn voorzien van het advies vanuit de wijk, straat en of buurt, waarna de raad het in behandeling kan nemen.’’
,,Burgerparticipatie is nog niet zo ver en het is makkelijker op te schrijven dan te verwezenlijken. Je hebt namelijk altijd te maken met voorstanders en tegenstanders. De hoofdzaak zit tussen de oren, mensen zijn niet lastig, maar ze maken zich zorgen over hun stad, straat of wijk. Als je dat wilt accepteren raak je in gesprek. Je moet daarin heel eerlijk zijn, want niet alles kan.’’
,,We moeten ons wel realiseren dat je als raad soms hoe dan ook een besluit moet nemen. Er gaat heel veel goed, maar er gaat ook heel wat nog zeker niet naar onze zin. Dat veranderen we zeker niet door elkaar te beschadigen op Facebook, zonder zaken goed te onderbouwen. Je kunt als raadslid niet het ene moment roepen dat Den Helder zich moet aansluiten bij het schoneluchtakkoord en de andere week geen standpunt in willen nemen over het gritstralen in dok 2. Als wij als raad niet het goeie voorbeeld geven, mag je dat ook niet van anderen vragen.’’
,,Het stadhuis is zo’n verhaal waar je na meer dan twintig jaar iets mee moet. Er ligt een plan, daar zijn mensen voor en daar zijn mensen tegen. Maar ook dat is de afgelopen twintig jaar zo geweest. Nu zijn we in de procedure op het punt beland dat de burger aan zet is om zich over het plan uit te spreken. Dit is zoals het hoort te gaan. Ook nu moeten we in de discussie eerlijk. Het is een lang verhaal. Maar iedereen moet met bestuurlijke vernieuwing aan de slag. We zijn op weg, maar er is nog heel wat te winnen.’’

✅
Sylvia Hamerslag (Behoorlijk Bestuur, oppositie): ,,Wij merken eerlijk gezegd niets van bestuurlijke vernieuwing. Ik zie nog steeds de oude politiek zoals we die decennia lang hebben. De macht van het getal bepaalt en er is te weinig samenwerking met de oppositie. Inspraak van de burgers gebeurt alleen op veilige onderwerpen en bijvoorbeeld niet over de locatie van het stadhuis.
✅Het niet nemen van een locatiebesluit is in mijn ogen een slecht signaal naar burgers. Die moet zich houden aan allerlei procedures en regels. Al gaat het om het plaatsen van een vlaggenmast. De coalitie en het college gaan om die procedures heen, simpelweg omdat zij het kunnen en daarmee inspraak ontwijken. Zeker bij zaken die de samenleving verdelen moet gebruik worden gemaakt van het instrument referendum.

✅Bestuurlijk vernieuwend zou een omgekeerde toets zijn in de Wmo: eerst een voorziening toekennen, daarna controleren of het rechtmatig is. Een stadsbestuur moet burgers niet als mogelijke fraudeurs benaderen. Wie vertrouwen wil, moet dat eerst geven. Maar ik zie dat deze bestuursperiode niet gebeuren. De verkiezingen kunnen wat mij betreft niet gauw genoeg komen.’’

➡️Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder, coalitie): ,,BvDH hecht grote waarde aan bestuurlijke vernieuwing. Vanuit onze visie ’Samenwerken en gunnen’ zijn wij de coalitie aangegaan met onze coalitiepartners. Wij zien de bestuurlijke vernieuwing onder andere als het werken vanuit een hecht team waarin je best opbouwende kritiek mag en kan leveren. Wij zijn dan ook bijzonder trots dat deze aanpak ertoe heeft geleid dat Den Helder beter op de kaart staat bij de provincie maar ook andere gemeenten in de regio en wat vooral belangrijk is dat onze inwoners van de stad merken hoe goed het toeven is in Den Helder. Natuurlijk is dit een doorlopend proces maar waar Den Helder jaren terug werd gezien als een koude kille stad krijgen wij nu de complimenten hoe onze stad zowel fysiek als bestuurlijk in positieve zin is veranderd.’’
,,Natuurlijk zijn wij er nog niet en ons werk is dan ook nog lang niet klaar maar wij hebben met deze coalitie een gemeenschappelijk belang en dat is Den Helder. Wij zijn nu echt in staat om door te pakken om projecten tot een succes af te ronden. Zonder bestuurlijke vernieuwing was dit niet gelukt. Wij zijn trots wat wij met Beter voor Den Helder en onze coalitiepartners hebben bereikt en willen deze klus afmaken. Wonen, werken, sporten, cultuur en recreëren, daar staan wij voor.’’
Kunt u aangeven wat jullie precies hebben gedaan aan bestuurlijke vernieuwing waardoor je het een succes kunt noemen?
,,Dat heb ik op hoofdlijnen gezegd. Anders krijg je allerlei details.’’
Wij willen juist die details weten.

,,Maar ik ga over de beantwoording.’’

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel: 06 82468791 of 0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons

 Voor meer NIEUWS klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER