2022 januari 28 Gerechtelijke uitspraak>afspraken met bewoners woonwagencentra

Gerechtelijke uitspraak>afspraken met bewoners woonwagencentra

Gerechtelijke uitspraak>afspraken met bewoners woonwagencentra

❤️💙Gisteren kregen wij het nieuws over de gerechtelijke uistspraak uit eerste hand.
❤️💙 Sinds begin 2019 hebben wij ons ingezet om de wethouder de afspraken met de bewoners van woonwagencentra na te laten komen.
❤️💙De wethouder stond toen snoeihard te liegen, terwijl hij van ons middels vragenkwartier, schriftelijke vragen etc, alle stukken in handen kreeg hield hij eerst stug vol dat de afspraken hem niet bekend waren. Om hierna alsnog met een stuk aan te komen waar de belangrijkste afspraak van het letterbord was verdwenen.

💔Ook bij onze fractie laaide gisteren de emoties dan hoog op …

💔Wij betreuren het dat inwoners van onze gemeente hun recht zo moesten bevechten uit aan de bestuursrechter toe.
💙❤️💙Dankbaar dat de rechter recht heeft gesproken.

Onze woordvoering van oktober 2021 was klip en klaar ⤵️
Voorstel van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp
met betrekking tot het vast te stellen woonwagenbeleid.
Den Helder, 6 oktober 2021
Orde voorstel bij het vaststellen van de agenda
Geachte voorzitter en leden van de commissie,
Behoorlijk bestuur stelt u voor dit onderwerp van de raadsagenda te halen in afwachting van de door de woonwagenbewoners gevraagde gerechtelijke uitspraak.
Deze uitspraak gaat over de door de gemeente met de woonwagenbewoners gemaakte afspraak. De afspraak is gemaakt dat de gemeente bij het nemen van een toewijzingsbesluit voor een vrijgekomen standplaats op hun woonwagencentrum het advies van de woonwagenbewoners met betrekking tot de gegadigde voor de standplaats in bindende zin zal overnemen.
Het gemeentebestuur ontkent het bestaan van die afspraak.
De bewoners van het woonwagencentrum beschikken over het bewijs van deze afspraak.
Behoorlijk Bestuur heeft eerder deze schriftelijke afspraak aan u verzonden.
Zolang de erkenning van deze afspraken door het huidige gemeentebestuur onder de rechter ligt en u het toch wilt behandelen gaat u tegen uw eigen principes in.
Ook constateren wij pertinente onwaarheden in het voorliggende voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

1. Het verzoek van advocaat Sjoerd Jaasma aan de raadsgriffier.
De advocaat van de woonwagenbewoners heeft de raadsgriffier verzocht om het toewijzingsbeleid vooralsnog even te laten liggen in afwachting van de uitkomst van de rechtszaak. Dit om de redenen zoals de advocaat in zijn verzoek omschrijft.
Met het negeren van zijn verzoek loopt de gemeente volgens de advocaat het risico op allerlei rechtszaken.
In het artikel over deze kwestie in de Helderse Courant van 2 oktober jongstleden staat vermeld dat ‘de rechter moet bepalen wie standplaatsen mag toewijzen in het woonwagencentrum, de gemeente of de bewoners’.
Mede namens de woonwagenbewoners wijzen wij u erop, dat dit een onjuiste weergave is van wat de bewoners aan de rechter hebben gevraagd.
De rechter zal en kán het toewijzen van de standplaatsen immers niet aan de woonwagenbewoners gunnen. Dit is namelijk ook op grond van het vroegere beleid altijd voorbehouden aan de gemeente.
Echter heeft de gemeente met de woonwagenbewoners de afspraak gemaakt, dat de gemeente bij het nemen van een toewijzingsbesluit het advies van de woonwagenbewoners met betrekking tot de gegadigde voor een vrijgekomen standplaats in bindende zin zal overnemen. Omdat de gemeente het bestaan van die afspraak ontkent en de woonwagenbewoners over het bewijs van het bestaan ervan beschikken, hebben zij het oordeel van de rechter over het bestaan van de afspraak gevraagd.

2. mbt de raadsinformatiebrief haalt Behoorlijk Bestuur de volgende 3 fouten aan:
I. De aanduiding ‘woonwagenkamp’ zou nooit meer gebruikt worden.
Door het woonwagencentrum aan te duiden met ‘kamp’ geven de opstellers van de raadsinformatiebrief hiermee bloot, dat het hen op dit punt aan dossierkennis ontbreekt. Het woord ‘kamp’ zou namelijk nooit meer gebruikt worden vanwege de negatieve uitstraling ervan. Daarom werd met de ingebruikname van de nieuwe woonwagenlocatie aan de G.P.Blankmanstraat ook vastgelegd, dat in het vervolg voor wat betreft de beide woonwagenlocaties (dus ook voor die aan de Korvetstraat) deze locaties zouden worden aangeduid met woonwagencentra.
II. De bindende afspraak zou niet zijn vastgelegd in de gemeentelijke verslagen.
Dit is pertinent onjuist, want het bestaan van deze afspraak is namelijk wél vastgelegd in gemeentelijke verslagen, welke óók in het bezit zijn van de woonwagenbewoners.
III. Er zou gebrek zijn aan een beleid met betrekking tot woonwagens en standplaatsen.
Het is pertinent onjuist dat er eerder geen beleid met betrekking tot woonwagens en standplaatsen zou zijn geweest. De gemeente heeft een nota bene door de gemeenteraad in 2011 vastgesteld zéér gespecificeerd beleid met betrekking tot woonwagens en standplaatsen overboord gekieperd zonder ook maar enig overleg met de woonwagenbewoners. Feitelijk is de gemeente daardoor nu bezig het wiel opnieuw uit te vinden.

3. De beleidsnotitie woonwagenbeleid (concept).
Het toewijzingsbeleid voor de standplaatsen zou nooit formeel zijn vastgelegd.
Dit is niet alleen pertinent onjuist, maar ook nog eens strijdig met het tekstdeel ‘het actualiseren van het woonwagen en standplaatsenbeleid is nodig’.
Zoals onder 2. Nogmaals gesteld, heeft de gemeente een door de gemeenteraad vastgesteld zéér gespecificeerd beleid met betrekking tot woonwagens en standplaatsen overboord gekieperd zonder ook maar enig overleg met de woonwagenbewoners.
Wij verwijzen u in dit verband naar het Raadsbesluit Actualisering Huisvestingsverordening 2011.
Er is dus wel degelijk sprake geweest van een zéér gespecificeerd beleid met betrekking tot woonwagens en standplaatsen. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat dit beleid overboord is gekieperd zonder ook maar enig overleg met de woonwagenbewoners.
Wij zijn van mening dat de gemeente héél véél steken heeft laten vallen ten aanzien van de bewoners van het woonwagencentrum aan de G.P.Blankmanstraat en hopen daarom dat met ons voorstel wordt ingestemd.
Mocht u niet met dit orde voortstel instemmen zullen wij in 2022 als nieuwe bestuurders ons genoodzaakt zien de fout die nu door dit college gemaakt wordt te herstellen
Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,
 
 
 
 

 

Behoorlijk Bestuur heeft de ambitie om de grootste partij in de gemeenteraad te worden.

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER