2022 augustus 01 Behoorlijk Bestuur stelt vragen over woonunits Maaskamp-Ankerplaatsen

Behoorlijk Bestuur stelt vragen over woonunits Maaskamp-Ankerplaatsen

Behoorlijk Bestuur stelt vragen over woonunits Maaskamp-Ankerplaatsen

Vandaag heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp vragen gesteld over het plan van de coalitie, om Ankerplaatsen te realiseren aan de Nieuweweg. 

Geacht college,

Inleiding

Middels artikelen in het Noord-Hollands Dagblad worden wij als raadsfractie op de hoogte gehouden van de plannen van de nieuwe coalitie en hun college. Ook vernamen wij via die zelfde media dat het coalitieakkoord op de website van de gemeente te vinden is. De fractieleden van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp betreuren deze manier van informeren aan een groot deel van de gemeenteraad.

Zo stond er 25- 07- 2022 een artikel in de krant waarin de coalitie bij monde van de PvdA ons informeerde dat er een Dirkszdorp (als aso-wijk/ankerplaats) met containerwoningen zal worden gecreëerd midden in de stelling op Fort Dirksz Admiraal, bedoeld om overlastgevers te huisvesten.

Via omwegen vernamen wij dat het plan zelfs al redelijk concreet is te noemen, het zal gaan om 20 woonunits op het voormalig Luitenant Kolonel Maaskamp terrein en ook is al duidelijk welke gezinnen daar komen te wonen.

De fractie van Behoorlijk Bestuur v DH & Julianadorp betreurt het dat direct omwonenden niet zijn gehoord en de gemeenteraad niet is betrokken bij deze besluitvorming.

Wij hopen dat de huidige coalitie, lessen heeft geleerd uit de vorige bestuursperiode en de verkiezingsuitslag die daarop volgde. Er werd toen niet samen gewerkt met de oppositie en aan inspraak door inwoners werd te weinig gedaan.

De fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp heeft onderstaande vragen aan u:

Vraagstelling:

1.       Zoals u weet is de gemeenteraad al langer bezig met het vormgeven van een omgevingsvisie voor heel de gemeente, hierin zijn al aardig wat denkrichtingen, wensen en ideeën neergelegd. M.b.t. .de stelling was er duidelijk een meerderheid die vindt dat de stelling weer hersteld moet worden en dat zelfs de doorgetrokken lijn die nu door de Nieuweweg wordt doorkruist onderdeel zal zijn van deze herstelling, zodat de fortificaties weer met elkaar verbonden kunnen worden. Ook werd uitgesproken dat bouwen in, aan en tegen de groene long niet wenselijk is.

1.1.     Zijn deze ideeën m.b.t. de omgevingsvisie nu van de baan?

1.2.     Kunt u onderbouwen waarom u  m.b.t. de nog vast te stellen omgevingsvisie van mening bent dat u mag, kan en mogelijk gaat afwijken van de eerder opgehaalde input van de gemeenteraad?

1.3.     Krijgt de gehele gemeenteraad over uw gekozen locatie nog de kans om hier iets van te vinden, met daarnaast de mogelijkheid om een andere locatie voor de door u gewenste Ankerplaatsen aan te wijzen?

1.4.      Heeft de huisvesting op deze locatie een permanent karakter, of gaat het hier om een tijdelijke aanwijzing?

1.5.      Wat zijn de totale kosten van het te realiseren Ankerplaats op dit terrein?
Denk bv aan: >aanschaf units, plaatsen van de units, faciliteiten, beheerderkosten, onderhoud units, bewaking terrein, aankoop grond, grond woonklaar maken, grondsanering etc.

1.6.      Uit welk budget gaat u bovenstaande financieren? Zijn er partners in beeld?
Zo ja welke en wat is hun rol? Zo nee waarom denkt u dit project zelf te kunnen realiseren en te kunnen dragen?

2.       Bent u het met ons eens dat bewoners die andere buurtbewoners (vaak) jarenlang  terroriseren, nu met een woning in het mooiste deel van Den Helder, door u worden beloond voor hun gedrag?

2.1.     Wordt de gehele gemeenteraad nog in de gelegenheid gesteld om iets te vinden van het concept Ankerplaatsen? Met daarnaast de mogelijkheid om daar richtlijnen en regels voor vast te stellen?

2.2.      Kunt u onderbouwen waarom u vindt dat de locatie Maaskamp voor u de meeste geschikte is? Op welke richtlijnen en regels heeft u uw keuze gebaseerd?

Zoals in de inleiding door ons al werd aangegeven weten wij inmiddels dat het plan zelfs al redelijk concreet is en dat het gaat om 20 woonunits en er ook al duidelijk is,  welke gezinnen daar komen te wonen.

3.     Op basis van welke gegevens heeft u de gezinnen waarvan u denkt dat zij in aanmerking komen voor een woonunit op voormalig Luitenant Kolonel Maaskamp terrein aan de Nieuweweg opgesteld?

3.1   Om welke doelgroep gaat het precies?
zijn de problemen bv> Drugs gerelateerd, GGZ gerelateerd of gaat het om crimineel gedrag?

3.2    Hoe en gaat u de 20 gezinnen begeleiden?

3.4    Is het doel om de gezinnen op een later moment weer terug te laten keren naar hun oude situatie of buurt?
>welk tijdspad denkt u hierin te gaan volgen?

3.4   Is het de bedoeling dat deze gezinnen hier permanent zullen verblijven?

3.5   Is er 24 uurs bewaking?
Zo ja, wat houdt deze bewaking in en wie gaat de kosten hiervoor dragen?
Zo nee, waarom kiest u er voor om dit terrein niet te bewaken?

3.6   Is er (zorg)begeleiding voor deze gezinnen op het terrein?
Zo ja, wat houdt deze begeleiding in en wie gaat de kosten hiervoor dragen?
Zo nee, waarom kiest u er voor om deze gezinnen niet te begeleiden?

3.7   Gaat het hier om inwoners vanuit onze eigen gemeente? Of komen hier ook gezinnen van buiten te wonen?

4.       Hoe gaat u de aangrenzende buurtbewoners informeren en betrekken?

4.1.     Hoe gaat u garanderen dat de aangrenzende buurtbewoners geen overlast ondervinden van de bewoners van het Ankerplaats?

4.2.     Waar kunnen zij met hun klachten en zorgen terecht?

5.       Wanneer denkt u de Ankerplaats, op de locatie van het voormalig Luitenant Kolonel Maaskamp terrein in gebruik te kunnen nemen?

6.       Welke vergunningen heeft u nodig, om de Ankerplaats op de locatie van het voormalig Luitenant Kolonel Maaskamp terrein in gebruikt te kunnen nemen?

Wij zien uw antwoorden met onderbouwing, met interesse tegemoet. 

Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp,

S. Hamerslag

download:Schriftelijke vragen BBvDHJ over Woonunits Maaskamp-Ankerplaatsen

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER