2022 september 21 Beantwoording van onze schriftelijke vragen over Ankerplaatsen/Aso-dorp

Beantwoording van onze schriftelijke vragen over Ankerplaatsen/Aso-dorp

Beantwoording van onze schriftelijke vragen over Ankerplaatsen/Aso-dorp

Hieronder de beantwoording door het college, van onze schriftelijke vragen over Ankerplaatsen. Eerder in de media aangeduid als Aso-dorp.
Het mag duidelijk zijn dat het realiseren van een Ankerplaats op/tegen Fort Dirksz Admiraal niet de voorkeur heeft van Behoorlijk Bestuur v DH-Julianadorp.
Onder de beantwoording staan onze vragen⤵️
Aan de leden van de Gemeenteraad
Op 28 juli 2022 heeft de fractie van Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Juliandorp onder verwijzing naar
artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over
Voor de beantwoording hebben wij uw vragen in drie categorieën verdeeld: de locatie voormalig Luitenant-
Kolonel Maaskampkazerne, het Versterkingsplan en ankerplaatsen.
1️⃣Versterkingsplan
In oktober 2020 (2020-059507) bent u geïnformeerd over het door het Rijk verzochte plan van aanpak voor,
onder andere, de realisatie van huisvesting voor dak- en thuislozen die veel overlast/onveiligheid veroorzaken
in woonbuurten. In juni van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken (2022-030591) van
het project Ankerplaatsen, een deelproject binnen dit plan van aanpak.
2️⃣Ankerplaatsen.
Er is een aantal risico’s te benoemen wanneer het project Ankerplaatsen niet tot stand komt:
1. De overlast neemt verder toe;
2. Het veiligheidsgevoel van de inwoners van Den Helder neemt af;
3. Er is een risico op het ontstaan van ernstige veiligheidsincidenten;
4. De totale kosten van het nemen van maatregelen en het beheersen daarvan nemen toe;
5. Wanneer niet tot plaatsing op de korte termijn wordt overgegaan, is er een risico dat een deel van
de toegekende ontwikkelsubsidies, die in het kader van het Versterkingsplan hiervoor zijn
gereserveerd, moeten worden terugbetaald.
Naast Den Helder worden er ook op Texel één tot drie Ankerplaatsen gerealiseerd. Uit ervaring blijkt dat
vrijwel alle potentiële kandidaten voor de locatie Den Helder uit Den Helder komen. Daarbij gaat het om
alleenstaande en nu vaak dakloze mensen die binnen dit project maatwerk begeleiding krijgen.
De omgeving, die op enige afstand is gelegen, wordt bij realisatie van dergelijke projecten vroeg betrokken. Er is sprake van voldoende toezicht en begeleiding en bij overlast wordt er adequaat opgetreden. Uit ervaringen
elders in het land blijkt dat buurtbewoners niet of nauwelijks overlast ervaren van de aanwezigheid van
dergelijke huisvesting.
Bij eventuele realisatie zijn er voor het investeringskrediet subsidies beschikbaar. Indien aanvullend
investeringskrediet noodzakelijk is, wordt dit aan de gemeenteraad voorgesteld. Wanneer het project
uiteindelijk in uitvoering zou komen, zijn hiervoor de reguliere budgetten binnen zorg beschikbaar.
3️⃣De locatie
Het langetermijnperspectief dat op 20 december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld in de Strategische Uitgangspunten van de Omgevingsvisie, is nog steeds het uitgangspunt. Dit langetermijnperspectief wordt
onderdeel van de Omgevingsvisie die nu wordt opgesteld.
We zetten ons in om de Stelling Den Helder verder te ontwikkelen tot een uitnodigend linielandschap dat de
wijken Stad binnen de Linie, Nieuw Den Helder en De Schooten, met haar bijzondere kwaliteit, aan elkaar
verbindt. Op veel plaatsen is het mogelijk om deze wijken meer aan De Stelling te koppelen. Een van de
strategieën die hieraan bijdraagt, is het realiseren van nieuwe functies en woningen aan de rand van de
Stelling. Dit is overeenkomstig hetgeen besproken is met de gemeenteraad.
In het proces om tot een locatie voor Ankerplaatsen te komen, zijn diverse gebieden onderzocht. Momenteel geldt de voormalig Luitenant-Kolonel Maaskampkazerne als een mogelijke locatie. Echter, het proces bevindt
zich in het beginstadium. Veel is onduidelijk. Het is bijvoorbeeld onzeker of, en zo ja wanneer, de Luitenant-
Kolonel Maaskampkazerne beschikbaar komt. Mocht dat het geval zijn, dan is het uiteindelijk de intentie het
gebied voor dit gebruik in te zetten.
Hiervoor zullen wij een planologische procedure doorlopen. Past de
bestemming in dat stadium niet binnen de door u vastgestelde kaders, dan kunt u hier een voorstel over
verwachten.
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.
Den Helder, 20 september 2022
Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

Hieronder leest u onze vragen⤵️
 
1. Zoals u weet is de gemeenteraad al langer bezig met het vormgeven van een omgevingsvisie voor
heel de gemeente, hierin zijn al aardig wat denkrichtingen, wensen en ideeën neergelegd. M.b.t. .de
stelling was er duidelijk een meerderheid die vindt dat de stelling weer hersteld moet worden en
dat zelfs de doorgetrokken lijn die nu door de Nieuweweg wordt doorkruist onderdeel zal zijn van
deze herstelling, zodat de fortificaties weer met elkaar verbonden kunnen worden. Ook werd
uitgesproken dat bouwen in, aan en tegen de groene long niet wenselijk is.
1.1. Zijn deze ideeën m.b.t. de omgevingsvisie nu van de baan?
1.2. Kunt u onderbouwen waarom u m.b.t. de nog vast te stellen omgevingsvisie van mening bent
dat u mag, kan en mogelijk gaat afwijken van de eerder opgehaalde input van de
gemeenteraad?
1.3. Krijgt de gehele gemeenteraad over uw gekozen locatie nog de kans om hier iets van te
vinden, met daarnaast de mogelijkheid om een andere locatie voor de door u gewenste
Ankerplaatsen aan te wijzen?
1.4. Heeft de huisvesting op deze locatie een permanent karakter, of gaat het hier om een tijdelijke
aanwijzing?
1.5. Wat zijn de totale kosten van het te realiseren Ankerplaats op dit terrein?
Denk bv aan:
>aanschaf units, plaatsen van de units, faciliteiten, beheerderkosten, onderhoud units,
bewaking terrein, aankoop grond, grond woonklaar maken, grondsanering etc.
1.6. Uit welk budget gaat u bovenstaande financieren? Zijn er partners in beeld?
Zo ja welke en wat is hun rol? Zo nee waarom denkt u dit project zelf te kunnen realiseren en

te kunnen dragen?

2. Bent u het met ons eens dat bewoners die andere buurtbewoners (vaak) jarenlang terroriseren, nu
met een woning in het mooiste deel van Den Helder, door u worden beloond voor hun gedrag?
2.1. Wordt de gehele gemeenteraad nog in de gelegenheid gesteld om iets te vinden van het
concept Ankerplaatsen? Met daarnaast de mogelijkheid om daar richtlijnen en regels voor
vast te stellen?
2.2. Kunt u onderbouwen waarom u vindt dat de locatie Maaskamp voor u de meeste geschikte is?

Op welke richtlijnen en regels heeft u uw keuze gebaseerd?

3. Op basis van welke gegevens heeft u de gezinnen waarvan u denkt dat zij in aanmerking komen
voor een woonunit op voormalig Luitenant Kolonel Maaskamp terrein aan de Nieuweweg
opgesteld?
3.1 Om welke doelgroep gaat het precies?

zijn de problemen bv> Drugs gerelateerd,

GGZ gerelateerd of gaat het om crimineel gedrag?
3.2 Hoe en gaat u de 20 gezinnen begeleiden?
3.4 Is het doel om de gezinnen op een later moment weer terug te laten keren naar hun oude
situatie of buurt?
>welk tijdspad denkt u hierin te gaan volgen?
3.4 Is het de bedoeling dat deze gezinnen hier permanent zullen verblijven?
3.5 Is er 24 uurs bewaking?
Zo ja, wat houdt deze bewaking in en wie gaat de kosten hiervoor dragen?
Zo nee, waarom kiest u er voor om dit terrein niet te bewaken?
3.6 Is er (zorg)begeleiding voor deze gezinnen op het terrein?
Zo ja, wat houdt deze begeleiding in en wie gaat de kosten hiervoor dragen?
Zo nee, waarom kiest u er voor om deze gezinnen niet te begeleiden?
3.7 Gaat het hier om inwoners vanuit onze eigen gemeente? Of komen hier ook gezinnen van

buiten te wonen?

4. Hoe gaat u de aangrenzende buurtbewoners informeren en betrekken?
4.1. Hoe gaat u garanderen dat de aangrenzende buurtbewoners geen overlast ondervinden van
de bewoners van het Ankerplaats?

4.2. Waar kunnen zij met hun klachten en zorgen terecht?

5. Wanneer denkt u de Ankerplaats, op de locatie van het voormalig Luitenant Kolonel Maaskamp

terrein in gebruik te kunnen nemen?

6. Welke vergunningen heeft u nodig, om de Ankerplaats op de locatie van het voormalig Luitenant
Kolonel Maaskamp terrein in gebruikt te kunnen nemen?


Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER