2022 december 07 Over geheimhouding en de SLA (Sevice Level Agreement) Port of Den Helder

Over geheimhouding en de SLA (Sevice Level Agreement) Port of Den Helder

Over geheimhouding en de SLA (Sevice Level Agreement) Port of Den Helder

6 december stond de geheimhouding en de SLA (Sevice Level Agreement) Port of Den Helder op de agenda van de Gemeenteraad.

Om de SLA nog enigsinds bij te kunnen sturen diende wij onderstaand amendement in, helaas kregen wij vanuit de gemeenteraad en college hierin onvoldoende steun.

Amendement.

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 6 december 2022;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders over de Service Level Agreement
voor de Port of Den Helder (kenmerk 2022-048490);
besluit:
beslispunt 1 van het ontwerpbesluit 2022-048490 te schrappen en te vervangen door het volgende:
1. een investeringskrediet van afgerond in totaal € 2,2 miljoen aan Port of Den Helder beschikbaar
te stellen voor investeringen in de publieke infrastructuur in de periode 2022-2023.
Namens de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp,
G.J.S. Oudijk
Toelichting.
De in de investeringsbegroting 2022-2032 opgenomen bedragen zijn grove indicaties. Bedragen ver in de
toekomst hebben een hele hoge mate van onzekerheid. Het is zeer aannemelijk dat de werkelijk
benodigde budgetten in de betreffende jaren anders zullen zijn.
Daarom ligt het meer voor de hand dat de raad vóór aanvang van elk kalenderjaar een krediet
beschikbaar stelt voor de investeringen in het komende jaar.
Daarbij kan dan jaarlijks worden beoordeeld of het in de begroting opgenomen (structurele) bedrag van
€ 1.363.000,- moet worden aangepast aan de ontwikkelingen.
Door nu een krediet van € 2,2 mln. beschikbaar te stellen kan de Port of Den Helder de geplande
werkzaamheden in 2022 en 2023 uitvoeren. Voor de investeringen in het jaar 2024 dient een apart
verzoek aan de raad te worden voorgelegd.

 

In het NHD⤵️
Delano Weltevreden
 
DEN HELDER
Port of Den Helder krijgt 15,8 miljoen euro om bepaalde kades te onderhouden en publieke nautische taken namens de gemeente uit te voeren.
Drie van de 31 raadsleden waren afwezig op de raadsvergadering waar een besluit over het contract (SLA) met het havenbedrijf moest worden genomen.
 
Van de aanwezige leden stemden alleen ✅Behoorlijk Bestuur, Fractie Pastoor en Samen Actief Senioren tegen de SLA.
Met het contract is de eerste aanbeveling uit het Panteia-rapport uitgevoerd. De onderzoekers, die het havenbedrijf namens de gemeenteraad hadden doorgelicht, hadden vastgesteld dat er een weeffout zat in de verzelfstandiging van het havenbedrijf.

Port of Den Helder (PODH) had geen geld meegekregen om kades en bruggen te onderhouden die niet tot de kernactiviteit van het bedrijf horen. Met de SLA is dat nu voor de komende tien jaar rechtgezet.

✅Twijfels en kritiek op het contract kwamen van de oppositie: waren risico’s voldoende in kaart gebracht, hoe voorkom je dat het geld na acht jaar op is? Behoorlijk Bestuur vond dat het geld niet in één keer aan het havenbedrijf moet worden verstrekt, maar in delen. Voor komend jaar zou dat 2.2 miljoen euro moeten zijn, vond Sjoerd Oudijk namens BB.

Dan houdt de gemeenteraad greep op het geld. Dat is niet het geval als de 15.8 miljoen in één keer wordt verstrekt, vindt hij.

Havenwethouder Chris de Koning zegt dat het risicomanagement past bij de omvang van de projecten. Indien nodig wordt expertise van buiten aangetrokken.
Het klopt volgens hem niet dat de 15.8 miljoen euro in één keer aan het havenbedrijf wordt verstrekt. Op basis van plannen wordt het geld in delen aan Port of Den Helder verstrekt.
Controles
,,Er zitten controlemechanismen in het proces’’, zegt De Koning. Daarom is het voorstel van BB in zijn ogen niet nodig. Bovendien geeft de SLA het havenbedrijf voor tien jaar zekerheid. BB heeft het wijzigingsvoorstel ingetrokken. ,,Het voorstel zou het niet halen’’, zegt Oudijk.
VVD-raadslid Kees Visser is in de vorige bestuursperiode havenwethouder geweest.
Het is volgens hem al jaren bekend dat bepaalde investeringen in de haven gedaan moeten worden en dat de gemeente Den Helder daar als enig aandeelhouder voor verantwoordelijk is.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER