2023 februari 24 Regio Noordkop schreef nav de discussie die Behoorlijk Bestuur aanzwengelede een zeer helder artikel

Regio Noordkop schreef nav de discussie die Behoorlijk Bestuur aanzwengelede een zeer helder artikel

Regio Noordkop schreef nav de discussie die Behoorlijk Bestuur aanzwengelede een zeer helder artikel

Waarom is de Fietsenloods op Willemsoord wat ons betreft een No Go?
⛔Feitelijk is alle zeggenschap weggegeven aan Zeestad.
⛔Wat Regio Noordkop ook in onderstaand artikel aan haalde was dat de wethouder afgelopen woensdag heel voorzichtig was, in het kiezen van zijn woorden.
Citaat:Ja het valt onder Zeestad project openbare ruimte, maar dit project is een los project, maar heeft weldegelijk direct te maken met het nieuwe stadhuis

➡️Alles werd zo voorzichtig omkleed, om maar niet te hoeven erkennen dat er naast de 27 mln meer kosten bij komen om het stadhuis te realiseren. De loop/fietsbrug en fietsenloods zijn daar zeer concrete voorbeelden van.
⛔Zelfs het plan hotel Kleine Werf werd nadrukkelijk niet benoemd.
https://www.regionoordkop.nl/23/02/2023/hotelplan-de-kleine-werf-blijft-omstreden-ondanks-opname-in-coalitieakkoord/
Den Helder – Tot vier keer toe weigerde wethouder Michiel Wouters woensdagavond het plan voor ‘De Kleine Werf’ op Willemsoord bij naam te noemen. Het ligt overduidelijk gevoelig en dat is niet verrassend: Een kleine optelsom van de voor- en tegenstanders in de raad laat zien dat het allerminst zeker is dat er een meerderheid is voor de bouw van het hotel. Bijzonder, want het plan staat gewoon in het coalitieakkoord. Daarbij komt dat de raad niet meer aan zet is, omdat het hotel past binnen het huidige bestemmingsplan. Een perfect recept voor een nieuwe bestuurscrisis.

Wouters wilde naar eigen zeggen de term ‘Kleine Werf’ niet gebruiken tijdens de commissievergadering omdat dit af zou leiden van het onderwerp dat op de agenda stond: De bouw van een fietsenstalling bij het nieuwe stadhuis. Behoorlijk Bestuur linkte de twee plannen aan elkaar en stelde dat beide ingaan tegen het open en nautische karakter van de Oude Rijkswerf, maar de wethouder ging niet in op “dat andere project van Zeestad”, zoals hij er steevast naar refereerde. “Ik weet waarop gedoeld wordt, maar ik ga het niet noemen”, aldus Wouters.

Behoefteonderzoek
Het lukte volgens de portefeuillehouder niet helemaal: “Alles werd alsnog door elkaar gehaald, maar dit zijn echt twee aparte projecten van Zeestad.” Naast Behoorlijk Bestuur ging ook De Stadspartij in op de kwestie van het hotel: Nadine Gatowinas zei dat haar partij niet per definitie tegen alle nieuwbouw op Willemsoord is, maar wel tegen de bouw van een hotel. Het was dan ook De Stadspartij die in mei 2021 een motie indiende om de ontwikkelingen voorlopig een halt toe te roepen. Die werd aangenomen en er volgde een behoefteonderzoek.

De Stadspartij zette echter ook haar handtekening onder het coalitieakkoord, waarin simpelweg staat dat De Kleine Werf er komt als er een behoefteonderzoek is geweest. De uitkomst van het onderzoek is dat er, gekeken naar de huidige hotelcapaciteit, de vraag en de marktontwikkeling, in principe geen ruimte is voor nog een hotel. Den Helder heeft met andere woorden genoeg hotelkamers. Het college is zich daarvan bewust, maar kijkt er toch anders naar: “We zijn nog steeds in gesprek over de conclusie. Als je alleen kijkt naar de hoeveelheid hotelkamers is er op papier geen ruimte, maar een exploitant mag er van ons alsnog brood in zien”, aldus Wouters.

Het lijkt er dus niet op dat het college de plannen na het onderzoeksrapport door de shredder gooit. Wouters verwacht na de zomer weer iets te kunnen melden. In juni 2021 gaf het college aan eerst in gesprek te willen met de raad over het rapport. Tegelijkertijd presenteerde zij de planning voor de bouw, die medio 2024 moet gaan starten. Al in 2026 kan het hotel dan in gebruik genomen worden. Het college zei niks waaruit bleek dat de ontstane twijfel zou leiden tot het stopzetten van de ontwikkelingen, en doet dit nu ook niet. Het is nog de vraag hoe de raad reageert op de uitkomsten van het rapport, ondanks dat de ontwikkeling al in het coalitiekoord staat.

Handtekening onder het coalitieakkoord, toch tegen
Twijfel over het plan is namelijk nog steeds aanwezig. Waar de plannen voor het stadhuis de laatste jaren op steun van een meerderheid van de raad konden rekenen is dat bij het hotelplan niet het geval. Tot dit moment hebben alleen Beter voor Den Helder, de VVD, het CDA, de PvdA en de Seniorenpartij zich positief uitgesproken over het hotel. Coalitiepartijen GroenLinks en de Stadspartij zijn nog steeds absoluut tegen, net als vrijwel de gehele de oppositie. De ChristenUnie laat desgevraagd weten “niet negatief” te kijken naar een hotel op Willemsoord, waarmee de tegenstanders met 15-14 in de meerderheid zijn. D66, ook een coalitiepartij, wil echter als enige geen kleur bekennen en zegt de startnotitie voor Willemsoord af te wachten. In de vorige raadsperiode waren de toenmalige raadsleden van D66 vrij kritisch op het hotelplan.

Of er sprake is van een meerderheid is dus nog niet zeker, dat ligt aan D66, de splitsing in de coalitie is wel duidelijk te zien. Is dit echter allemaal wel relevant? Puur planologisch niet, zo zei Wouters woensdagavond al: “Alle gebouwen die nog in de pijplijn zitten staan al uitgetekend in het plan voor Willemsoord.” Een hotel dus ook: “Het bestemmingsplan laat een hotel toe”, aldus de wethouder desgevraagd. “Bij dit soort plannen op Willemsoord is wel afgesproken dat het college een uitwerkingsplan opstelt, dat ter inzage komt te liggen.” De raad krijgt dus helemaal geen kans om te stemmen, maar inwoners kunnen wel een zienswijze indienen.

Bestuurscrisis op de loer?
Een verdeelde coalitie, een gevoelig onderwerp en een college dat zelf mag beslissen: Een potentieel recept voor een nieuwe bestuurscrisis. Het is afwachten hoe partijen als GroenLinks, De Stadspartij en mogelijk D66 reageren wanneer hun eigen wethouders instemmen met het plan dat zij niet steunen. Daartegenover staat dat de rest van de coalitie hoogstwaarschijnlijk niet blij is met het feit dat zij zich op een manier uitspreken die rechtstreeks tegen de afspraken van het coalitieakkoord ingaat. Het lijkt een uitdaging te gaan worden om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Einde artikel

Wij vroegen of het college op de hoogte is van het feit dat juist ook de grond en bestrating van historische waarde is? ( waarbij het graven van dieper dan 35 cm een archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd ) Daarnaast is eerder vastgesteld dat de zichtlijnen en open karakter van WO behouden moeten blijven.
Het gaat hier immers nog steeds om een terrein vallend onder nummer 531547 Monumentenregister Cultureel Erfgoed.
– In het toetsingskader en aanbevelingen van gebiedsontwikkeling WO welk in 2009 door Rijksdienst voor Cultureel erfgoed is goedgekeurd
Opgesteld door: Fons Asselbergs In samenwerking met: Wies van Eijk In opdracht van: Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad CV/BV Den Helder, 29 januari 2010
– • Behoudt een relatief grote maat aan open ruimte, in elk geval rond de dokken en bij de belangrijke doorzichten/zichtlijnen. De onderlinge afstand tussen gebouwen moet een dusdanige maat hebben dat er geen straten en pleintjes ontstaan, maar een ‘veld met gebouwen. Dus ook zichtlijnen vanaf historisch aangemerkt natte dok
Daarnaast is de aanbeveling nogmaals een terrein met een open karakter met hier en daar een gebouw. Nu wordt er een gebouw geplaatst van niet geringe grootte en nog maar niet te spreken over de verdere plannen van Zeestad.
✅Wat Behoorlijk Bestuur betreft is er een duidelijk verschil tussen een bedrijventerrein vol gebouwen of een historisch terrein met enkele gebouwen.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER