2023 april 18 Video: woordvoering, Huisvesting arbeidsmigranten uit de regio, statushouders en Oekrainsche vluchtelingen op locatie de Dogger

Video: woordvoering, Huisvesting arbeidsmigranten uit de regio, statushouders en Oekrainsche vluchtelingen op locatie de Dogger

Video: woordvoering, Huisvesting arbeidsmigranten uit de regio, statushouders en Oekrainsche vluchtelingen op locatie de Dogger

Behoorlijk Bestuur heeft bij monde van onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag er gisteren alles aan gedaan om de ‘startnotitie’ op deze punten aan te passen.
✅In de video onze woordvoering en de stemming in beeld zodat u kan zien hoe andere partijen stemde

❌Onze 3 amendementen zijn helaas niet aangenomen. De coalitie houdt net als voorgaande periode de rijen gesloten.

Uiteraard geven wij niet op en blijven ons in de vervolg debatten tegen dit concept verzetten.
Huisvesting spoedzoekers, dus voor jongeren, mensen in scheiding of nieuwe inwoners die hier bv als docent komen werken, daar zijn wij wel voorstander van.
 
Regio Noordkop en Noord-Hollandsdagblad schreven over de raadsvergadering van gisteren.
NHD ⤵️
Poolse arbeidsmigrant Spratek vindt honderden seizoensarbeiders in één gebouw een slecht plan: ’Bouwen ze er ook een politiebureau naast?
© archieffoto RedMouse
Delano Weltevreden
DEN HELDER
Arbeidsmigrant Darek Spratek (52) moest heel hard lachen toen hij hoorde dat bij azc Doggershoek huisvesting moet komen voor enkele honderden arbeidsmigranten: ,,Gaan ze meteen daarnaast ook een politiebureau of ehbo-post openen?’’
Darek Spratek komt uit Polen en werkt, met tussenpozen, al zestien jaar in deze regio, voornamelijk bij agrarische bedrijven. Hij sprak de gemeenteraad maandagavond kort toe over het plan om naast de Doggershoek een permanent gebouw neer te zetten voor het huisvesten van arbeidsmigranten.
In zijn spreekbeurt hield hij het kort: in zijn ervaring ontstaan er problemen als je meer dan twintig arbeidsmigranten bij elkaar huisvest. Vanwege hun alcoholgebruik en cultuurverschillen tussen mensen uit verschillende provincies. Hij had de raad een brief gestuurd waarin hij dieper op de materie ingaat: ,,Ik zou in de toekomst wel een huis voor mezelf willen hebben in Nederland, maar niet op een plek met zoveel arbeidsmigranten. Ik zou graag net als Nederlanders willen leven en niet zoals dieren op één grote hoop’’, aldus Spratek.
Ook bollenkweker Aukje van Haaster sprak de raad toe. Zij vindt dat een referendum over het onderwerp moet worden gehouden als de raad groen licht geeft voor het plan.

Aan de slag
De raad vindt dat het college met het plan aan de slag mag. Behoorlijk Bestuur, Samen Actief en Fractie Pastoor stemden tegen. Behoorlijk Bestuur wilde uit de vergadering lopen toen over de startnotitie gestemd moest worden.
De fractie had tevergeefs geprobeerd de startnotitie ’flexibel wonen en huisvesting arbeidsmigranten’ te wijzigen. BB wilde er onder meer in opgenomen zien dat de huisvesting naast het azc alleen bedoeld wordt voor arbeidsmigranten die in een straal van vijftien kilometer vanaf die plek werken. Dat voorstel is verworpen, net als het voorstel om de arbeidsmigranten uit de notitie te halen.
Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag zei aanvankelijk dat haar fractie niet wilde meestemmen, omdat BB niet de indruk wil wekken tegen de huisvesting voor spoedzoekers te zijn. Raar, vond burgemeester Jan de Boer, voorzitter van de raad. Want de volksvertegenwoordigers van BB zijn gekozen om besluiten te nemen. Als zij het ergens niet mee eens zijn, kunnen zij dat in een stemverklaring aangeven. Na een korte schorsing bleven de BB’ers in de raadszaal. Zij stemden allemaal tegen de startnotitie.

Flexibele woonbuffer
Alle (27) aanwezige raadsleden hebben een motie van PvdA, Beter voor Den Helder, Fractie Pastoor, D66, VVD, Stadspartij en CU gesteund. Alle partijen willen een flexibele woonbuffer voor inwoners die een tijdelijke woning zoeken. Het college moet op zoek gaan naar locaties waar ten minste 250 wooneenheden kunnen worden neergezet.

Stijn Vos van Regio Noordkop schreef ⤵️
Groen licht voor flexwoningen op de dogger, Behoorlijk Bestuur dreigt weg te lopen
17 april 20235
Den Helder – Een meerderheid van de gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met de realisatie van 250 woonplekken voor statushouders, Oekraïners spoedzoekers en arbeidsmigranten op de Dogger in Den Helder. Amendementen van Behoorlijk Bestuur, Fractie Pastoor, de PVV en Samen Actief om alleen te bouwen voor spoedzoekers haalden het niet. De fractie van Behoorlijk Bestuur dreigde de zaal te verlaten maar bleef uiteindelijk toch zitten.

De bouw van de woningen deed heel wat stof opwaaien. In de commissievergadering begin april bleek de politiek verdeeld. Ook omwonenden kwamen inspreken en maandagavond kwamen er ook twee kritische bewoners aan het woord. Ze maken zich zorgen om de maatschappelijke gevolgen van het clusteren van zoveel doelgroepen op één locatie. Het helpt daarbij niet dat de beoogde locatie precies naast het AZC ligt. Teveel kwetsbare personen bij elkaar zou mogelijk leiden tot overlast. Verder waren er diverse bezwaren.

Diverse bezwaren
Behoorlijk Bestuur, de PVV, Fractie Pastoor en Samen Actief kwamen daarom met voorstellen om de plannen aan te passen. Zo dienden ze gezamenlijk een amendement in om de doelgroep te veranderen naar enkel spoedzoekers en dus geen Oekraïners, statushouders en arbeidsmigranten. “Zouden jullie je zoon of dochter daar laten wonen met alle cultuurverschillen en feesten?” Zo vroeg Kees Bazen van laatstgenoemde partij zich af. Hij wees tevens naar de ruimte in Den Helder. In Hollands Kroon is veel meer ruimte voor woningen voor seizoensarbeiders, zo beargumenteerde hij.
Michel Pastoor van Fractie Pastoor bracht daarbij in dat hij zich zorgen maakt over het tijdelijke karakter van de woningen. Juist voor Oekraïners en statushouders is het belangrijk dat ze hier op een rustige plek kunnen wonen en niet bang hoeven te zijn dat ze na twee jaar hun huis verliezen.
Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur gaf aan het niet terecht te vinden dat Den Helder arbeidsmigranten huisvest die werkzaam zijn in andere delen van de provincie. Ze kwam daarom met een amendement om de woningen alleen te bestemmen voor mensen die op maximaal 15 kilometer van Den Helder werken. De kritische opmerkingen mochten echter niet baten: Alle amendementen werden verworpen.

Flexibele woonbuffer
Een groot deel van de raad steunde de plannen juist. De oververhitte arbeidsmarkt vraagt nu eenmaal dat er snel gebouwd wordt en tijdelijke woningen kunnen op korte termijn oplossing bieden. Ook voor statushouders en arbeidsmigranten is er een groot woningtekort. Om spoedig iets te doen aan deze opgave kwamen zeven partijen (PvdA, Fractie Pastoor, D66, Beter voor Den Helder, VVD, de Stadspartij en ChristenUnie) met een motie waarmee het college werd opgedragen om nog volgend jaar 250 extra flexwoningen te realiseren op één of meerdere locaties. Deze werd unaniem aangenomen.

Ook het college steunde de motie. In het laatste kwartaal van 2023 moet het college met suggesties komen voor locaties. Over de genoemde zorgen zei wethouder Petra Bais dat deze allemaal worden meegenomen in de vervolgstappen. Wat betreft de zorg van Pastoor over het tijdelijke karakter van de woningen zei de portefeuillehouder dat de bedoeling is dat zij na twee jaar doorstromen naar een permanente woning. Ze ging niet in op zijn vraag hoe: “De heer Pastoor wekt de indruk dat wij als gemeente na twee jaar mensen op straat gaan zetten. Dat is absoluut niet wat wij gaan doen.”

Behoorlijk Bestuur verlaat de raadzaal?
Behoorlijk Bestuur fractievoorzitter Hamerslag nam voordat het voorstel in stemming werd gebracht het woord en gaf aan dat haar partij niet zal stemmen over het voorstel. Dat had onder andere te maken met het format waarin het aan de raad werd voorgesteld: “Wij hebben vanaf het begin gezegd dat dit voorstel niet besluitrijp is. Daarom verlaten wij als fractie de raadzaal.” Dit leidde tot onbegrip bij burgemeester Jan de Boer: “Als volksvertegenwoordiger wordt van u verwacht dat u besluiten neemt. De wet zegt hier ook iets over. U kunt toch gewoon tegen stemmen als u het er niet mee eens bent?” Na een korte schorsing en een overleg besloten Hamerslag en haar fractieleden toch te blijven en tegen te stemmen.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER