2023 september 05 Video: Woordvoering, Integriteits Protocol, Wij van WC-Eend

Video: Woordvoering, Integriteits Protocol, Wij van WC-Eend

Video: Woordvoering, Integriteits Protocol, Wij van WC-Eend

 

Eerder dit jaar sprak onze fractie bij monde van meneer Oudijk uit dat we er voor moeten waken dat een  protocol niet als een politiek instrument wordt
gebruikt om personen te beschadigen. De portefeuille houder bevestigde onze zorg, en zei dat wij de spijker op zijn kop sloegen. Integer handelen gaat ons allemaal aan.

Wij zijn een voorstander van een protocol voor integriteitsschendingen voor politieke
ambtsdragers gemeente Den Helder. We hebben wel moeite om het begrip integriteit concreet voor te stellen.
Wat verstaat men exact onder integriteit in het openbaar bestuur en waar liggen de
grenzen? Het subjectieve hiervan kan het gevolg hebben dat een melder dit als instrument gaat
gebruiken om een ander in diskrediet te brengen. Beschuldigd worden van een integriteitsschending en het onderzoek hiernaar, zal een grote impact hebben voor diegene die het betreft. Zijn of haar schuld staat nog niet
vast. Een hoge mate van zorgvuldigheid hierbij zien wij zeker als een plicht.

✅Wij hebben de onderbouwing gelezen waarop gesteld wordt dat er geen extra
externe vertrouwenspersoon naast de burgemeester hoeft te worden aangesteld.
Want wij van WC eend bevelen WC eend aan… Dat ik dit zo verwoord geeft eigenlijk
al in een notendop aan hoe wij er vanuit onze fractie naar kijken.

Want natuurlijk moet er een externe vertrouwen persoon aangesteld worden. In onze ogen is alleen
het feit dat er één fractie of misschien wel meerdere zijn die dit vindt of vinden zal je deze externe vertrouwens persoon of personen in moeten stellen.
Het is te dun en dat blijft het op de manier… we moeten gaan voor 100 % en nooit genoegen nemen met minder dan dat.

✅Verder trek ik het toch even breder dan waar wij nu voor zitten en stel de volgende
vraag met bij behorende opmerking. Waar kan het raadslid terecht die de dupe wordt van niet integer handelen door een externe partner of verbonden partij?
Een goed voorbeeld vond vrij recent plaats , een raadslid is na 13 jaar vrijwilliger te zijn geweest uit een vrijwilligers project gegooid wordt. En alle signalen duiden op het feit dat dit is omdat betreffend raadslid voor een bepaalde politieke partij zit.
Raadslid was getuige van nogal Intimiderend gedrag van deze externe partij waar de
gemeente nota bene mee samen werkt naar een raadslid toe…waar het eigenlijk zou moeten gaan om het vrijwilligerswerkt werd het raadslidmaatschap er bijgehaald, hoe wordt een raadslid daartegen beschermd?


Regio Noordkop schreef hier onderstaand artikel over:

Deel Helderse gemeenteraad wil extern vertrouwenspersoon

“Keuze voor burgemeester Jan de Boer niet voor iedereen de meest logische”

Lianne Snel Den Helder – Bij de behandeling van het voorstel tot het vaststellen van het ‘Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2023’ is duidelijk geworden dat veel fracties een extern vertrouwenspersoon verkiezen boven de burgemeester. Het genoemde protocol vormt de richtlijn die moet worden gevolgd bij vermoedens of meldingen van integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers, bijvoorbeeld belangenverstrengeling of verkeerd omgaan met bepaalde informatie. Met het vaststellen van dit protocol wordt uitvoering gegeven aan de gedragscodes integriteit die de gemeenteraad in 2016 heeft vastgesteld.

Op 13 maart is het protocol al voorgelegd aan de raadscommissie bestuur en middelen, maar toen werd gevraagd om meer duidelijkheid over het opnemen van een extern vertrouwenspersoon en de rol van het presidium. Burgemeester De Boer heeft daarom via een memo nadere toelichting gegeven. “In het ter besluitvorming aangeboden protocol is aan de burgemeester een verkennende en regisserende rol toegekend. Met de verkennende rol wordt gedoeld op de eerste screening bij meldingen (vooronderzoek). De regisserende rol heeft betrekking op de te nemen processtappen, de voortgang, de communicatie en de zorgvuldigheid die daarbij in acht moet worden gehouden. Naar aanleiding van de screening concludeert de burgemeester dat er wel of geen feitenonderzoek nodig is. Een feitenonderzoek wordt altijd door een externe onderzoekscommissie uitgevoerd.”

WC-eend
Er zijn echter ook gemeenten in Nederland die gebruik maken van een externe integriteitscommissie of een externe vraagbaak/vertrouwenspersoon. Deze variant vond maandagavond veel steun onder de Helderse commissieleden. De fracties Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, PVV, Fractie Pastoor en Samen Actief zijn allen voorstander van een extern vertrouwenspersoon. Sylvia Hamerslag, fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur, beschreef het aanwijzen van de burgemeester als vertrouwenspersoon als “wij van WC-eend bevelen aan: WC-eend”. Zij kondigde namens haar fractie een amendement aan en GroenLinks heeft zich daar al bij aangesloten.

Burgemeester De Boer vindt de WC-eend opmerking van Behoorlijk Bestuur “niet passend bij dit thema en de serieusheid van dit onderwerp”. Hij benadrukte dat heel serieus wordt gekeken naar het protocol, ook door een vergelijking te maken met andere gemeenten. “We hebben gekeken naar toegevoegde waarde van een vertrouwenspersoon, maar komen tot deze conclusie.” De Boer sprak de ambitie uit om een aanspreekcultuur te creëren, in plaats van een afrekencultuur.

De VVD en PvdA spraken volledig vertrouwen uit in de burgemeester. Voor de ChristenUnie en Stadspartij is de mogelijkheid een extra persoon mee te nemen naar het gesprek met de burgemeester voldoende om het vertrouwensgevoel van het individu te waarborgen. Vanwege het aangekondigde amendement wordt het ‘Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Den Helder 2023’ bij de gemeenteraad van 18 september 2023 behandeld als bespreekpunt.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER