2023 september 06 Video: Woordvoering, Samenwerkingsovereenkomst Omvaarroute Boerenverdriet

Video: Woordvoering, Samenwerkingsovereenkomst Omvaarroute Boerenverdriet

Video: Woordvoering, Samenwerkingsovereenkomst Omvaarroute Boerenverdriet

Afgelopen maandag hield onze fractievoorzitter Sylvia Hamerslag woordvoering over de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst vaarverbinding Boerenverdriet:

 

Dank u wel, Voorzitter.

Ik heb wat op papier gezet. Meestal ben ik wel iemand die het uit het hoofd doet, maar er zijn zoveel punten die ik toch benoemd wil hebben en die ik niet in emotie over het hoofd wil zien… emotie? Ja, want ik ben toch wel wat verontwaardigd en bestaat er verbazing en onbegrip over dit stuk.

✅Er is namelijk geen opdracht van de hogere overheid om dit te realiseren. Er is namelijk al een bevaarbare route.
Het verlengen van de sluis is dus geen noodzaak.

✅Wij vinden het uitermate verontrustend om te zien hoe er met de overeenkomst over het culturele erfgoed Willemsoord wordt omgesprongen. De oorspronkelijke reden voor het toekennen van de 3,5 miljoen als investeringskrediet voor de omvaarroute Boerenverdrietsluis waren gebaseerd op een duidelijke en dringende behoefte. Die behoefte is er niet meer.

❗Wij zijn dan ook verbaasd dat het college hier aan vast blijft houden. De voorgestelde nieuwe SOK lijkt eerder een struikelblok dan een oplossing te zijn. Het feit dat de kosten voor een eventuele schutsluis In het boerenverdriet sluis volledig voor de rekening en risico voor de gemeente zelf zijn is in onze ogen ronduit absurd.
✅Waarom zou de gemeente moeten opdraaien voor de mogelijke financiële tegenvallers van een project dat steeds meer relevantie verliest?
Het is voor ons als lokale partij juist cruciaal om de belangen van de gemeente en haar inwoners te beschermen in plaats van onnodige financiële verplichtingen te worden opgelegd.
✅Bovendien wordt er in de memo van het college het belang van een constructieve samenwerking binnen maritiem cluster benadrukt, Maar het lijkt er eerder op dat de overeenkomst deze samenwerking op de proef stelt.
✅Het besluit om de door provincie geoormerkte gelden te gebruiken voor de Martin cluster is begrijpelijk, Maar deze moet wel gebaseerd zijn op gezonde realistische projecten die daadwerkelijk de regio ten goede zullen komen?
Ons culturele erfgoed op Willemsoord is van onschatbare waarde en verdient bescherming.
Wij willen de belangen behartigen van onze gemeente van ons erfgoed en van onze inwoners. Waarom wordt er eigenlijk aan deze omvaarroute vastgehouden? Er is namelijk al een doorvaarroute.
✅Wat zijn eigenlijk de exacte voordelen van het creëren van een calamiteitenroute voor de beroepsvaart, terwijl de noodzaak er feitelijk niet is en ook niet onze opdracht is. Deze taak ligt niet bij ons.
✅Het herbevestigen van die 3,5 miljoen bijdrage van de gemeente aan de aanleg van de sluis. Is dat wel een verstandige zet? Gezien het risico op mogelijke kostenoverschrijdingen van de gemeente bij de bouw van de schutsluis.
✅Ook hebben wij als vraag, in hoeverre zijn de stakeholders, inclusief bewoners, erfgoed liefhebbers betrokken geweest bij de besluitvorming over de nieuwe SOK en de mogelijke impact op het erfgoed van Willemsoord?
✅ Zoals ik in het stuk lees, gaat dit pas gebeuren wanneer deze overeenkomst is vastgesteld, klopt deze constatering?
Dit zou wat ons betreft namelijk een omgekeerde route zijn.
✅Hoe wordt er rekening gehouden met een mogelijke schade aan de historische waarde van Willemsoord bij het aanleggen van de schutsluis?
✅Wat zijn de maatregelen om deze impact te minimaliseren?
Kan bijvoorbeeld gebouw 66 dit aan, is dit onderzocht?
Graag zouden wij deze onderzoekresultaten van uw ontvangen?
✅Wat is de verwachte tijdslijn voor het onderzoek? Met een optimale rol van de boerenverdriet vaarweg en de geplande consultatierondes met de betrokken stakeholders?
Terwijl toch de doelstellingen zoals u die stelt met de maritiem cluster worden behaald.
✅Hoe wordt er omgegaan met potentiële juridische onzekerheden met betrekking tot de financiële verplichtingen en de beëindiging van de oude SOK als gevolg van de gewijzigde omstandigheden?
Dan nog enkele nabranders, wij kijken als gemeenteraad aan tegen een 8 miljoen tekort op de meerjarenbegroting.
Wij mogen als raad feitelijk niks extra’s uitgeven. Onze wensen worden veelal niet gehonoreerd. Regelmatig wordt ons gezegd dat wij zuinig aan moeten doen. Deze investering staat hier haaks op.
Kan u dit aan ons uitleggen en een verklaring geven, waarom het één wel en het ander financieel niet kan?

❗Wat schiet de burger hier concreet mee op?

✅Verder valt ons een tegenstrijdigheid met betrekking tot de ontsluiting van Buitenveld versus deze omvaarroute op. Een omvaarroute, zo wordt door het college gesteld, zou zorgen voor een betere ontsluiting, zo stelt het college. Echter, met deze ontsluiting wordt niet rekening gehouden met het verkeer op Nieuwe diep.
Want door het vaker gebruiken van de zeedoksluis wordt daar eigenlijk geen rekening mee gehouden. Een belangrijke verkeersader zal dus hierdoor regelmatig verstopt raken met alle gevolgen van dien.

Dit deel van onze gemeente heeft al zo te kampen met de slechte doorstroom van verkeer. Hoe kijkt het college hier tegenaan en hoe gaat dit dit zelf gecreëerde probleem oplossen? Wat vindt bijvoorbeeld pettersson hiervan? Waarom jaagt het college bedrijven weg met deze in onze ogen ondoordachte politieke keuze?

✅Zijn er door u andere alternatieven overwogen die het culturele erfgoed van Willemsoord minder zouden schaden?

Het is wel duidelijk, wij van BB zijn geen voorstander van deze omvang route.
Waarom niet?….
Er is namelijk al een doorvaart route.

Wachtruimte aan de kant van de jachthaven, deze gaat ten koste van de steigers vs de ruimte van de defensie in dit bassin? Die trekt nu al aan de bel. Er bestaat een scheidingslijn in het bassin van defensie en de jachthaven en defensie bewaakt overschrijving van deze lijn scherp.

Wachtruimte aan de zuidkant, dit gaat ten kosten van de werkkades. We raken 100 meter werkkade kwijt, werkkade die dan ergens weer gerealiseerd moet worden.
Nu is er een brief van Rijksdienst Cultureel erfgoed, welke wij in bezit hadden en met de krant hebben gecommuniceerd, waarin een negatief advies wordt gegeven voor het opheffen van de scheepshelling.
Waarom is het advies van 22 juni van de Rijk cultureel Erfgoed niet toegevoegd aan de stukken?
Deze brief was dus al bekend voor het zomerreces. Waarom is deze brief niet met de gemeenteraad gedeeld?

❗Gaat het college dit advies over nemen?

✅ Is het u bekend dat op dit moment een schip van lengte 86 meter probleemloos kan draaien vanuit zeedoksluis naar kade Kim (slaapboot). Dit zonder permanente aanpassingen in de haven voor een dergelijke omvaarroute?
✅Voor het schutten van boerenverdrietsluis is het nodig dat de deuren zeedoksluis open staan. Dit betekent als getijdenhaven, tot een niveau van -68 tot + 68 cm en dat hiervoor er een permanente bezetting van een sluismeester moet zijn. Zijn deze personeelskosten meegenomen?
✅Bent u zich bewust dat door de brief niet met de raad te communiceren, u zich niet houdt aan uw passief en actieve informatieplicht?
✅Bent u zich bewust dat deze brief bij een eventuele rechtszaak de gemeente niet zo sterkt staat in haar genomen besluit?

➡️De wethouder gaf geen concrete antwoorden op onze vragen, het gaat volgens het college om een administratieve wijziging van een oude Overeenkomst.

Ook stelde wij de vraag over hoe en waar bij het opheffen van de 100 meter kaderuimte deze gecompenseerd wordt en niet onbelangrijk waar kunnen de werklieden hun inpandig werkzaamheden uitvoeren?
Nu gebeurd dat direct naar de kade. Wij zien niet hoe deze huidige goed en werkbare situatie straks op een andere locatie gerealiseerd kan worden.
➡️Ook hier kwam geen antwoord of toezegging op.

Het stuk werd door het college als een soort visie gebracht waarin zij bepaalde geld stromen proberen vast te leggen.

Wij zijn van mening dat je met deze overeenkomst juist zaken al vast legt die wij niet wenselijk vinden.
Nog steeds zijn wij het niet mee eens met deze overeenkomst,
➡️Hef de oude overeenkomt op en ga zeker geen nieuwe aan. Er is geen nut en noodzaak. Het financieel risico is te groot en wij zijn geen voorstander van miljoenen verslindende projecten waar de burger niets aan heeft.

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER