2023 september 08 Video’s: Woordvoering, omgevingsvisie Den Helder & Deel visie Julianadorp

Video’s: Woordvoering, omgevingsvisie Den Helder & Deel visie Julianadorp

Video’s: Woordvoering, omgevingsvisie Den Helder & Deel visie Julianadorp

 • In deze 4 video/s wordt gesproken over de omgevingsvisie voor Den Helder en deelvisie Julianadorp en verschillende aspecten van gebiedsontwikkeling, milieu-effectrapportage, en participatiebijeenkomsten.

De omgevingsvisie beschrijft het toekomstige ruimtelijke beleid en de ontwikkelingsrichtlijnen voor Den Helder.
Commissie, Stads Ontwikkeling en Beheer (SOB) Woordvoering door Ron v Wamel, 4 sept 2023
Onderaan de 4 video’s vindt u een samenvatting:

Belangrijke aspecten in de visie omvatten stedelijke vernieuwing, duurzaamheid en leefbaarheid.

De visie benadrukt het behoud van natuurlijke en culturele erfgoedwaarden in de stad.

 • Mobiliteit en bereikbaarheid zijn eveneens aandachtspunten in deze visie.

De omgevingsvisie zal als leidraad dienen voor toekomstige ruimtelijke projecten en initiatieven in Den Helder en Julianadorp.

Verder:

 • In deze video’s sprak Behoorlijk Bestuur over het belang van een omgevingsvisie voor Den Helder en Julianadorp en het streven naar ontwikkeling, woningbouw, en gebiedsontwikkeling.
 • Er werd door onze partij aandacht besteed aan wonen, bouwen, gebiedsontwikkeling en routes en milieu-effectrapportages.
 • Deze visie werd digitaal gedeeld en inwoners hebben hierop zienswijzen ingediend.
  Ons commissielid Ron van Wamel besprak deze zienswijzes.

Verder werd er door ons commissielid Ron v Wamel gesproken over de zienswijze van Port of Den Helder met betrekking tot de omvaarroute.

 • Behoorlijk Bestuur betwist de noodzaak van permanente infrastructuuraanpassingen tbv de recreatievaart.
  die ook wel de Omvaarroute Boerenverdrietsluis wordt genoemd.
 • En gaf hij aan met betrekking tot het Rijkersstraat en Hofje aan de Zeedijk>kanaalweg en de sloop van woningen, hierover bewoners zienswijzen hebben ingediend.
 • Wij van behoorlijk bestuur blijven pleiten voor een referendum over het Dijkzoneplan, welke alle fases betreft en niet slechts die van fase 1 ter hoogte van de postbrug.
  Gemeenteraad besef goed waar je mee akkoord gaat.
 • Behoorlijk Bestuur pleit voor het verbinden van grachten in Den Helder voor toeristische doeleinden en zien wij het nut om de kanoroute sluitend te krijgen, er zou een compleet rondje gevaren moeten kunnen worden.
 • Wij zijn kritisch over de gestelde zoekgebieden voor woningen na 2023 en de uitbreiding van het duingebied in Nieuw Den Helder.
 • Ook werd er door ons aandacht gevraagd voor de investeringen in FC Den Helder en de behoefte aan toezeggingen voor de toekomst en vroegen om een harde toezegging dat FC Den Helder op de streepjesberg kan blijven bestaan.
 • Er bestaat uit de samenleving weerstand tegen bouwen op het Landje van Berts, hierover is Behoorlijk bestuur door bewoners benaderd.
 • Verder heeft BB een idee naar voren gebracht, over het geschikt maken van Fort Dirksz Admiraal voor evenementen vanuit de samenleving, wijken en buurten en zijn er voorstander van om daar voor water en stroompunten aan te brengen.
 • Behoorlijk bestuur heeft benadrukt dat verslaglegging van participatiebijeenkomsten belangrijk is en dat sommige wijken hierin lijken te ontbreken.
 • Ons commissielid merkte op dat op dat zelfde moment er wordt gesproken over de omvaartroute en een recreatieroute  in de commissie bestuurlijke middelen, die op datzelfde moment plaatst vond, en vroeg hoe zich dit in relatie verhoudt tot de discussie in commissie SOB?!
  Dat kan de visie mogelijk veranderen afhankelijk van wat er in commissie Bestuurlijke Middelen wordt besproken, echter zo wordt er door het college gesteld zal dit pas bij de evaluatie over twee jaar worden betrokken. Vreemd en een omgekeerde route vinden wij van BB.

Wij stelde het belang van de visie ter discussie en vroegen hoe bindend deze is.

laatste punten:

 • Er werd door ons commissielid gesproken over hoe het visiedocument en deelvisies zich verhoudt tot eerder vastgestelde visies, bv Schoolweg 76a (een ander agendapunt) stond al in het visiedocument van 2019.
 • Ook benadrukte Behoorlijk Bestuur wederom een visie voor toerisme te missen, dit soort visies zouden in oveenstemming met elkaar opgesteld moeten worden.
 • Behoorlijk Bestuur benadrukt dat er overeenstemming nodig is over de uitvoering en uitwerkingsplannen van de visie die nu besproken werd.
  Werpt deze visie niet beperkingen op? Of hoe dwingend is deze visie?

Opvallend is dat de visie (en deelvisies) door de VVD wordt gezien als een streven een soort wens, en zeker niet als een definitief plan en sprak van een visie voor de lange termijn. Wij van behoorlijk Bestuur zullen hier dan ook zeker op toezien en hen daar in de toekomst aan houden.

Op blz 100 punt 8 wordt voorgesteld om de structuurvisie omgevingsvisie Julianadorp van 16 december 2019 in te trekken.

 • De vastgestelde omgevingsvisie voor Julianadorp dateert uit 2019.
 • Wij vroegen ons af of dit bestemmingsplan past binnen de besproken deelvisie Julianadorp 2023 en of de tekst kan worden gewijzigd om binnen de omgevingsvisie Den Helder 2023 deelvisie Julianadorp te passen.
 • Er zijn tot nu toe geen zienswijzen ingediend over deze omgevingsvisie of bestemmingsplan, omdat hierover nog geen participatietraject doorlopen is?
 • BB vroeg zich daarom af hoe er gedacht wordt over het vaststellen van het document vóór de bezwaarprocedure, wat deze mogelijk niet rechtmatig maakt.
 • Behoorlijk Bestuur stelde daarom voor om het document opnieuw aan te bieden aan een commissie na publicatie, zodat eventuele zienswijzen kunnen worden meegenomen in de besluitvorming.
 • De voorzitter merkte op dat het bestemmingsplan past in het eerder vastgestelde omgevingsvisie 2019, maar er wordt aangedrongen op aanpassing in de deelvisie Den Helder 2023 Julianadorp om beter bij de huidige situatie te passen.

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER