2023 oktober 06 College laat vrijwilligers SNOEIHARD vallen! Hierom zal Sylvia Hamerslag in 2026 wethouder Vrijwilligersprojecten onder haar hoede nemen

College laat vrijwilligers SNOEIHARD vallen! Hierom zal Sylvia Hamerslag in 2026 wethouder Vrijwilligersprojecten onder haar hoede nemen

College laat vrijwilligers SNOEIHARD vallen! Hierom zal Sylvia Hamerslag in 2026 wethouder Vrijwilligersprojecten onder haar hoede nemen

❌Lees en huiver⤵️
De beantwoording van onze schriftelijke vragen over de wijktoezichthouders stad innen de linie zijn binnen. Wij hoopte dat de gemeente een andere opstelling zou hanteren en achter de vrijwilligers zou gaan staan, helaas is dit niet het geval laten. Zij laten hen in de kou staan.
❌U bent vervangbaar trouwe vrijwilliger, u wordt zeer gewaardeer, maar voor u 10 anderen.
Nog bedankt voor bewezen diensten .
❌Zo ziet de arrogantie van de macht er uit
Huidige toezichthouders in Stad Binnen de Linie worden weg gesaneerd en ach zegt de gemeente die zich nu mbt dit project openlijk scharen achter het machtbeluste handelen van de woningstichting.
Wij gaven middels onze brieven het college de kans om afstand te doen van de gedragingen van Woningstichting mbt dit project, helaas laat dit college zich wederom door hun ambtenaren en externe partijen leiden.
College laat vrijwilligers SNOEIHARD vallen! Hierom zal Sylvia Hamerslag in 2026 als wethouder Vrijwilligersprojecten onder haar hoede nemen.
Lees en huiver⤵️
1 t/m 17 =onze vraag
❗=antwoord college

❌=onze reactie hierop

1. Alhoewel de toezichthouders sinds 2013 een vergoeding krijgen is deze vergoeding nooit met de
jaarlijkse indexatie meegegaan, bent u het met ons eens, dat zeker gezien het feit dat het vrijwilligs
werk en taken niet evenredig worden vergoed t.a.v. de huidige maatstaf, een verhoging naar deze
huidige maatstaf meer recht zou doen dan de €125,- per maand die zij nu krijgen? Zo ja, wanneer gaat
u deze onevenredigheid recht trekken? Zo nee, waarom niet?
Op dit moment blijft de beloning ongewijzigd. Het is mogelijk dat op termijn de vrijwilligersbeloning gewijzigd
gaat worden.
Enkele weken geleden moesten de vrijwilligers, waarvan sommigen al 11 á 13 jaar bij het
toezichthoudersproject betrokken zijn, een overeenkomst tekenen, wat overigens tot op heden niet
door alle vrijwilligers is gedaan. In deze overeenkomst staan taken beschreven zoals dat de vrijwilliger
2 uur per dag 5 dagen per week zichtbaar in de wijk moet zijn in een jas met logo en wel in de hun
toegewezen straten en plekken zwerfvuil moet rapen.
Anders dan de cursief geschreven tekst hierboven waarin wordt gesteld dat de ‘voornaamste taak van
de vrijwilliger inhoudt, het signaleren van problemen en meldingen over de openbare ruimte,
bijvoorbeeld kapotte verlichting of gemeentelijke eigendommen, overlast en zwerfvuil. Hoewel een
deel van de wijktoezichthouders niet te beroerd is de handen uit de mouwen te steken en kleine
hoeveelheden afval zelf op te ruimen, is het in beginsel de gemeente die hiervoor eindverantwoordelijk
is’. Is in de bijeenkomst van 17 augustus aan de vrijwilligers medegedeeld dat de toezichthouders
ploeg moet worden beschouwd als een zwerfvuilploeg en niet meer dan dat, er mag nog wel worden
gemeld wat zij zien, maar zij mogen tijdens de verplichte 2 uur per dag niet meer over straat zonder
zwerfvuil te ruimen, dus altijd met zak/kar en prikstok. De hoofdtaak bestaat uit het verwijderen van

zwerfvuil.

2. Hoe verhoudt deze verplicht gestelde overeenkomst zich ten opzichte van de toezichthouders die
een UWV-uitkering hebben of sommige die zelfs (gedeeltelijk) afgekeurd zijn? Lopen zij nu door het
tekenen van deze verkapte arbeidsovereenkomst risico om hun uitkering (deels) kwijt te raken?
❗Antwoord Nee , de vrijwilligersovereenkomst neemt juist onduidelijkheden weg bij de uitkerende instantie. Zie hiervoor in

het bijzonder artikel 6 en 8.

3. Bent u het met onze fractie eens dat door het verplicht stellen van deze overeenkomst de vrijwillige
basis feitelijk ophoudt te bestaan, aangezien de toezichthouders opdrachten moeten uitvoeren en zij
daarvoor moeten tekenen?
❗Nee, de situatie blijft ongewijzigd. In het verleden hebben vrijwilligers ook getekend. Het

toezichthoudersproject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

4. Door sommige vrijwilligers, die verder geen uitzicht hebben op een betaalde baan en enige
financiële vooruitgang, wordt de €125,- per maand uiteraard nu als pressiemiddel ervaren, helemaal in
deze moeilijke tijden van inflatie. Teken je namelijk het contract niet en ga je niet 2 uur per dag
zwerfvuil rapen word je uit het toezichthoudersproject gegooid.

❗Zie antwoord op vraag 3.

5. Bent u het met ons eens dat deze ontwikkeling desastreus is voor het voortbestaan van de groep
toezichthouders?
Onderbouw uw beantwoording
❗Nee. De toezichthouder groep in Nieuw Den Helder is ongewijzigd van samenstelling gebleven. De groep in
Stad binnen de Linie is gewijzigd. Er zijn vier beëindigingen en drie nieuwe aanmeldingen. Per saldo een 👈

afname van één toezichthouder.

6. Terwijl voorheen de vrijwilligers hun rondes deden en werkten naar eigen inzicht, talenten
ontwikkelden en er zelfs mooie projecten zijn ontstaan uit dit toezichthoudersproject, zullen zij nu
slechts en enkel als vuilruimers ingezet worden. Bent u het met ons eens dat dit nooit de opzet is
geweest van deze groep toezichthouders?
❗De opzet van het toezichthoudersproject is door het tekenen van een overeenkomst niet gewijzigd. Dit blijkt
ook uit ook de takenomschrijving.

❌=Leugen voorheen was de taak stelling toezichthoudend en melden. Nu moet de ploeg zwerfvuil en stegen gaan opruimen.

7. Er zijn momenteel toezichthouders die niet zullen tekenen, eruit stappen of er uitgezet zijn/worden,
omdat zij de vrijwilligheid niet meer voelen, gecontroleerd gaan worden, of zelfs hun taken zoals het
snoeien van bomen en een speelplein schoon heel en veilig houden niet meer onder de taak van
toezichthouder vallen omdat die als hoofdtaak zwerfvuil ruimen heeft.
Bent u het met ons eens dat er hiermee een neerwaartse spiraal is gecreëerd, waarvan de wijk,
buurten en de toezichthouders de dupe zullen zijn?

❗Zie antwoord op vraag 6.

8. Binnen onze gemeente zijn er diverse partijen belast met de wijken schoon heel en veilig te houden,
waaronder React, HVC, Reclassering etc. Door het inzetten van de wijktoezichthouders in dit werkveld
ontstaat er volgens onze fractie een scheve situatie welke neerkomt op broodroof.
Bent u het hierin met ons eens? Zo ja, wat gaat u hierop ondernemen?
Zo nee, waarom niet?

❗Er wordt niemand opzettelijk en systematisch uitgesloten, niemand verliest zijn betrekking of wordt werk afgenomen.

9. Wij hebben het vermoeden dat u niet of onvoldoende op de hoogte bent van de gedwongen transitie
van de wijktoezichthouders groep in Stad Binnen de Linie, welke altijd een ander karakter heeft gehad
dan de groep in Nieuw den Helder. Klopt deze indruk?

❗Nee, uw vermoeden is onjuist.

10. De wijktoezichthouders in de groep van Stad Binnen de Linie hebben in het verleden bewust
gekozen voor de opzet en werkwijze van deze groep, omdat zij zich niet konden vinden in de werkwijze
van de groep in Nieuw Den Helder. Nu deze groep gedwongen wordt te transformeren naar een
werkwijze waar zij niet achter staan is er veel stress en onrust ontstaan.
❗Mochten de vrijwilligers vragen hebben of stress ervaren kunnen zij zich wenden tot de betrokken
medewerkers van gemeente en/of Woningstichting.

❌Hen is verteld het is dit of er uit.

11. Staat u, nu u op de hoogte bent van deze onrust en opgelegde verplichte transitie, achter deze
handelswijze?

❗De onrust waar u op doelt wordt niet herkend..

12. Bent u het met ons eens dat deze handelswijze niet een correcte/respectvolle manier is om met
vrijwilligers om te gaan?

❗Hiermee zijn wij het niet eens.

13. Bent u op de hoogte dat wanneer zij niet tekenen en akkoord gaan met deze werkwijze zij uit het
project zijn gezet of worden gezet? Wat vindt u van deze handelswijze?
❗Het toezichthoudersproject wordt gefinancierd vanuit het convenant ‘Samenwerken in de Wijk’, voorheen
convenant Wijkaanpak plus. De toezichthouders tekenden in het verleden een overeenkomst. Om de
administratie te professionaliseren is besloten om alle vrijwilligers een overeenkomst te laten tekenen. Deze
overeenkomst kan door de toezichthouders gebruik worden voor de uitkerende instantie of voor eventuele
bewindvoering, ook zijn de toezichthouders op deze wijze onderdeel van de ongevallenverzekering, die
Woningstichting heeft voor haar vrijwilligers.

❌Lees even terug de toezichthouders hadden volgens dit schrijven toch al een overeenkomst?

14. Hoe staat u in deze handelwijze met vrijwilligers die 11 tot 13 jaar hun steentje bijdragen voor een
leefbare buurt?
❗Alle inwoners die zich vrijwillig inzetten binnen de gemeente waarderen en respecteren wij enorm. De

specifieke vrijwilligers die u benoemt zijn enorm belangrijk en dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, juist hierom worden zij gewaardeerd.

15. Hoe verhoudt deze opstelling zich ten opzichtte van uw wens in kwetsbare buurten de leefbaarheid
te verbeteren?

❗Zie antwoord op vraag 14.

16. Hoe staat u erin dat de vrijwilligers voortaan gecontroleerd worden en zij elkaar ook mogen
corrigeren/controIleren?

❗Uw stelling wordt niet herkend.

17. Bent u het met ons eens dat deze werkwijze juist verdeeldheid en onrust creëert in de buurten/wijk
en onder de groep toezichthouders?
❗Uw stelling dat het een opgelegde en gedwongen transitie naar een zwerfvuilploeg wordt door het college niet
gedeeld.
 

Behoorlijk Bestuur is met 7 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER