2023 oktober 23 Video’s, Woordvoering: Tussenrapportage (Turap)

Video’s, Woordvoering: Tussenrapportage (Turap)

Video’s, Woordvoering: Tussenrapportage (Turap)

16 oktober hield ons commissielid Ron van Wamel woordvoering over de Tussenrapportage (Turap)
Dit is zeker het lezen en bekijken waard.
Aansluitend een korte woordvoering over inspraak platform in gesprek.nl.
Wij blijven aanhikken tegen de eerdere uitspraak door het college dat INSPRAAK geen ZEGGENSCHAP is
✅Woordvoering bestuur en middelen 16 okt 2023
Voorzitter, dank u wel voor het woord.
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp heeft kennis genomen van de tussentijdse wijzigingen. Over de Turap hebben we een aantal vragen/opmerkingen.
 
PROGRAMMA 1.3
(BLZ. 11) betreft het onderzoek over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen gemeente, Willemsoord en Zeestad.
Behoorlijk Bestuur is een voorstander er van dat de raad meer grip en sturing heeft op de verbonden partijen.
 
✅VRAAG Kunt u een toelichting geven op dit onderzoek, hoe verloopt dit en wat is de status en prognose van afronding.:
➡️Wethouder: een week geleden gestart. Eind nov
(BLZ. 11) 1.3.1 Het proces van meldingen openbare ruimte en overlast is verbeterd middels de zogeheten klantreismethodiek. Er is een handreiking bereikbaarheid opgeleverd. Betreft het onderzoek welk gedaan is naar de huidige bereikbaarheid.
 
✅Vraag/opmerking.:
Fijn dat er een onderzoek is gedaan naar de bereikbaarheid gemeente. Behoorlijk Bestuur ontvangt regelmatig signalen dat de bereikbaarheid van de gemeente niet optimaal is. Maar kunt u ook aangeven wat de resultaten van het onderzoek zijn?
✅Eind 2020 is besloten een aantal leningen te (her)financieren voor een totaalbedrag van €154 miljoen. In 2021 is hiervan al het grootste deel aangetrokken. In 2023 is het restant afgesloten.
Opmerking: 204.000 extra rente kosten is best een groot bedrag. Vraag: Waarom wordt er 3 jaar na dat het besluit genomen geherfinancierd.
✅Vraag: wanneer het direct hadden geherfinancierd hadden we dit bedrag kunnen besparen door het toen geldende lagere rentepercentage? Niet gevraagd: technisch
(blz. 19)
➡️Vrijgevallen budget HUB Julianadorp 38
Bij vaststelling van het coalitieakkoord is er € 70.000 toegekend voor de bezetting van de HUB in Julianadorp. De HUB wordt naar alle waarschijnlijkheid niet in 2023 geopend, reden waarom dit budget mag vrijvallen.
Wat opvalt: in het raadsvoorstel van 23 nov 2022 staat:
4. een bedrag van €80.000 beschikbaar te stellen voor de hub Julianadorp. Wat is waar de 70 of 80 K?
➡️geen antwoord
 
✅Vraag: kunt u ons meenemen wat de stand van zaken is met de Hub Julianadorp 38 ?
Antwoord: Uitgeweken om te kijken naar uitwijken MFC Julianadorp
 
Programma 2 Zorgzame gemeente
(blz. 27)
Hoeveel jongeren hebben ze aan werk geholpen.
Hoe pakken ze dat aan. Wat kost deze organisatie de gemeente Den Helder. Hoe benaderen ze hun doelgroep.
✅Vraag: hoe kunnen we de resultaten inzien ?
(Blz. 29)
Activiteit 2.3.5 Via de regionale website Zicht Op Werk geven we informatie en stimuleren we inwoners vanuit intrinsieke motivatie om eigen regie te pakken
Waarom staat de bullet op oranje?
❌Extra subsidie DNO doen -122 DNO doen ontvangt een extra subsidie om de kwaliteit van de dienstverlening aan de doelgroep op het gewenste niveau te behouden. Het voorstel is om deze extra bijdrage te dekken uit de reserve beschermd wonen / maatschappelijke opvang.
 
✅Vraag: wat wordt er nu middels die extra subsidie aan dienstverlening gedaan bovenop de bestaandedienstverlening?
Extra geld naar DNO doen?…om op het gewenste niveau te behouden… waarom ? kost het in stand houden extra. Of is het huidige niveau onder de maat…?
 
✅klopt het dat er plannen zijn om opvang in Tuindorp te realiseren… zo nee dan horen wij hier graag een harde toezegging hier over. Tuindorp is net als de Visbuurt een kwetsbare buurt. De opvang in Visbuurt vergt veel van omwonende en buurt… dus wij zijn geen voorstander van deze overlast naar Tuindorp of Dirksz Admiraal te verplaatsen. Maar aan te pakken.
De problemen met de dak- en thuislozen medemens. Veroorzaakt door de gemeente en DNO die de 24 uursopvang beëindigen door het ondergetekende convenant met de Visbuurt eenzijdig stilzwijgend te beëindigen.
 
✅Vraag: Kan de wethouder dit verklaren? Antwoord: complexiteit.
Interruptie: graag voor 1 nov een duidleijke uiteenzetting waarvoor de subsidie wordt gebruikt. Schriftelijk antwoord is wat ons betreft prima
➡️Akkoord volgens de werthouder
 
✅2e termijn: dank voor het woord voorzitter. De wethouder had het over complexiteit van DNO doen. Echter geeft ons dat geen inzicht omdat men daar niet voor niets zit. Complexiteit en kennis kost geen extra geld maar uitbreiding personeel wel. Die extra uitgaven is dat dus aan personeel, waar momenteel naar zeggen 14 man werken. Wordt dit uitgebreid?
✅En er ontbreekt het antwoord over opvang van dak en thuislozen door DNO Doen? Komen die door de weerstand onder buurtbewoners Visbuurt nu in Tuindorp waar ook weerstand is? Graag hoor ik een toezegging wat het nu is.
 
✅PROGRAMMA 3
Vitale gemeente
De TURAP geeft aan dat er op Huishoudelijke hulp een afwijking is van-350.000 . Dit zijn extra uitgaven. Argument is dat de mensen ouder worden, maar dit was neemt BB aan ook bekend bij vaststellen begroting 2023 ? Hoe kan deze afwijking toch ontstaan? Wat zegt dit over de begroting van 2024?
✅Vraag: Wat is hier mis gegaan in de begroting.?
➡️Antwoord: we kunnen wel de vergrijzing vooruit zien maar niet de hulpvraag vanuit ouderen. Dus ook niet de kosten
✅Blz 42 en 62 (toegankelijk maken bushaltes)
8 bushaltes zijn aangepast zodat deze toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking. Kan bij de prioritering de nieuwe weg (bushaltes beide kanten bij Total Energies) bovenaan komen te
staan levert al lange tijd gevaarlijke situaties op.
Blz 52
De herinrichting van het zuidelijke deel van Willemsoord wordt
afgerond
✅Algemeen belang ! Terwijl dit bij de kosten realisatie stadhuis moet worden opgeteld. Hoe wordt de burger een rad voor ogen gedraaid.
➡️Antwoord Wethouder: Aan en afvoerroute ten koste van WO. Financien fietsenstalling ten koste van Zeestad en deze kosten waren al geïndexeerd in kosten bouw stadhuis. Schepen kunnen ook tbv van onderhoud afmeren aan de kade… dus niet alleen een wachtsteiger..

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER