2023 november 14 Video, Woordvoering: Financiële verordening & Onderzoeksrapport Rijnconsult gemeentelijke organisatie

Video, Woordvoering: Financiële verordening & Onderzoeksrapport Rijnconsult gemeentelijke organisatie

Video, Woordvoering: Financiële verordening & Onderzoeksrapport Rijnconsult gemeentelijke organisatie

4. Voorstel tot het vaststellen van de financiële verordening gemeente Den Helder 2024
Argumenten en alternatieven
Onder punt 4. Artikel 9 het beleidskader openbare ruimte is niet opgenomen. Dit is een financieel beleidskader. Hoe moeten wij dat concreet zien i.v.m. bv Zeestad. Verwijzend naar artikel 15 (paragrafen) met uitzondering van de paragraaf bedrijfsvoering.
Wij zijn er niet om verbonden partijen te faciliteren.
✅We stellen ook voor dit voorstel 1 op 1 te laten gelden voor alle verbonden partijen omdat wij daar zeker voldoende transparantie willen naar de raad toe.
Politiek
Raadsvoorstel ziet er over het algemeen goed uit.
Transparantie en eenduidig financieel beleid spreekt ons als behoorlijk bestuur Den Helder en Julianadorp heel erg aan.
✅Onze eerste vraag is dan ook : Wat wordt de raad beter van dit voorstel ? er is een grens van 100.000 euro gekozen voor afwijkingen voor rapporteringen bij onrechtmatigheden. Dit heeft tot gevolg dat alle onrechtmatigheden on de 100.000 niet in de ogen van de raad komen. Hoe houdt je dan als raad grip op de onrechtmatigheden onder de 100.000 ?
 
In artikel 7 is ook de rapportering grens opgenomen (100.000)
Mag je dan concluderen dat het bedrag groter kan zijn in de nieuwe situatie per programma zonder dat het college hoeft te rapporteren ? Als dat zo is, hoe helpt het de raad dan om beter te kunnen functioneren met deze nieuwe verordening ?
Dit beperkt ook het inzicht voor de raad om bij te sturen (indien gewenst of nodig)
In het stuk diverse artikels (4, 9f specifiek verbonden partijen en artikel 12, artikel 19.2) gaat U in op de jaarstukken die moeten voorzien zijn van een toelichting, levering van goederen en diensten, bedrijfsvoering, rechtmatigheid en verantwoording en tot slot misbruik en oneigenlijk gebruik.

Aangezien in artikel 212 gemeente wet ook staat “De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan”
Wij van behoorlijk bestuur Den Helder en Julianadorp denken dan ook dat het de plicht is van de wethouder om informatie over de jaar rekeningen, inclusief toelichting, van verbonden partijen met de raad te delen of in ieder geval inzage te verzorgen. En in aanvulling op Uw beantwoording over titel 9 boek 2 van het burgerlijk wetboek dat de jaarrekening moet voldoen aan alle toelichtingen en stellige uitspraken van de raad voor de jaarverslaglegging. Dit geldt, zoals U daarin stelt niet voor jaarverslagen, maar dus wel voor jaarrekeningen. Dus wij zien deze verslagen graag tegemoet.
 
✅Het college informeert de raad z.s.m. over majeure afwijkingen. Wij van behoorlijk bestuur Den Helder en Julianadorp zijn voorstander van concrete formuleringen. Kan dat specifieker (smart) worden geformuleerd zodat er geen discussie over kan ontstaan ?
Dit is een heel uitgebreid stuk waar de financiële verordening wordt omschreven Wordt de werkbaarheid van deze verordening ook geëvalueerd ? Door wie en wanneer en hoe kan woorden bijgestuurd ?
Het college informeert de raad zo spoedig mogelijk over majeure afwijkingen : Kan dat specifieker worden geformuleerd zodat er geen discussie over kan ontstaan
✅Aanvullende vraag in het kader van de verbonden partijen en de transparantie, is er een ontslag premie verstrekt aan de vertrekkende directeur/bestuurder Ariane Hoog ?

7. Onderzoeksrapport Rijnconsult naar doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeentelijke organisatie
Technisch
Het rapport en de aanbevelingen zijn duidelijk. Evenwel de ervaring vanuit de samenleving wordt nog ervaren als onvoldoende, niet echt goed maar daar kom ik politiek op terug.
De zin medewerkers zijn zoekende en er is aanvullende capaciteit nodig worden in de conclusie ook onderkent en hier komt een uitvoeringsplan voor. Wij filteren uit het rapport de behoefte voor meer capaciteit en invulling van ontbrekende directie leden en opgave managers. Evenwel er zijn relatief veel 11/12/13/14 schalen t.o.v. de lagere schalen hoe is dat zo ontstaan en kunt U aangeven op welk vlak deze aanvulling nodig is en op welk gebied de onderbezetting zich manifesteert ?
De niet ingevulde vacatures bij de directie leden en opgave managers kunnen intern worden ingevuld, aangezien volgens het rapport de fte boven het normale gemiddelde van een vergelijkbare gemeente ligt.
Politiek
 
💙❤️Terugkomend op de omgekeerde piramide in het personeel bestand, wij van behoorlijk bestuur geven al jaren (2017) aan dat er meer wijkgericht gewerkt moet worden. Een citaat van 2018 “een kerstboom” van wijkgericht werken is opgetuigd zonder dat er contact is met de mensen in de wijken de dure schil van wijkmanagers werkt veelal vertragend met betrekking tot burgerinitiatievenen.
Momenteel bestaat er een systeem met daaraan een schil van dure aandacht/gebiedsmanagers. 1 a 2 gebeid managers plus 4 sociale wijk conciërges is vele malen goedkoper met daaraan gekoppeld een snel herstel team. Tot nu toe is het nog steeds zo (6 jaar later) dat de wijkmanagers, in de ogen van onze burger, nog steeds niet of nauwelijks zichtbaar zijn.
Ervaring uit de samenleving betreffende ondersteuning van uit de gemeente wordt als onvoldoende bemerkt door de burgers. Er komen nog geregeld geluiden vanuit de samenleving dat het erg lang duurt dat er geantwoord wordt op lopende zaken.
Procedures die worden gestart/aangespannen door bewoners gebeurd in onze ogen nog veel te veel. In aanvulling hierop wisten wij al dat de OZB tarieven te hoog waren en dus mogen de burgers daar ook wat voor terug verwachten.
 
Het valt ons van behoorlijk bestuur van Den Helder en Julianadorp dat er te weinig personeel capaciteit is op het gebied van ruimte en algemene ondersteuning.
Doordat de capaciteit van ruimte en algemene ondersteuning onder de maat is vindt Behoor Bestuur van Den Helder en Julianadorp dat externe en verbonden partijen te veel ruimte krijgen bent U dat met ons eens ? Of onze conclusie van de gemeente naar hun toe : het zit wel goed ?
521 Fte inhuur is aan de hoge kant volgens het rapport maar daar zijn schriftelijke vragen over gesteld en is aan de hand hiervan is een motie ingediend en wij zijn zeer benieuwd naar de uitslag hiervan.
Met verbazing lazen wij ook dat Den Helder een beperkte lokale centrum functie heeft, dit in tegenstelling wat de wethouder ons naar aanleiding van zijn laatste betoog (Dno Doen) ons doet vermoeden.
Er komt een uitvoering plan van alle aanbevelingen wij van Behoorlijk bestuur Den Helder en Julianadorp zien dat dus ook met belangstelling tegemoet

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER