2022 oktober 25 Antwoorden op > betreffende bestuursdwang met betrekking tot de Boerenverdrietbrug, -kades en –sluis.

Antwoorden op > betreffende bestuursdwang met betrekking tot de Boerenverdrietbrug, -kades en –sluis.

Antwoorden op > betreffende bestuursdwang met betrekking tot de Boerenverdrietbrug, -kades en –sluis.

De antwoorden op onze schriftelijke vragen zijn binnen
Uiteraard gaan wij hier weer mee aan de slag.

Er is wel degelijk budget beschikbaar gesteld:Raadsvoorstel financiering Boerenverdrietsluis

Beantwoording van de op schriftelijke vragen, op 26 september jl. gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp betreffende bestuursdwang met betrekking tot de Boerenverdrietbrug, -kades en –sluis.

Aan de leden van de Gemeenteraad,

Op 23 september 2022 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp vragen gesteld aan het college. Het antwoord vindt u onder de vraag.

 1. Waarom wordt er vanuit het college toch ingezet op het verkrijgen van budget tbv aanpassingen van de infrastructuur om een omvaarroute via Boerenverdriet en Zeedoksluis te realiseren?

Antwoord: De aanpassing van de Boerenverdriet-vaarweg was nodig om een omvaarroute te maken voor schepen ten tijde van de renovatie en eventuele verlenging van de Koopvaardersschutsluis. Nu deze omvaarroute niet meer noodzakelijk is vanuit het perspectief van een te sluiten Koopvaardersschutsluis in verband met de renovatie is de omvaarroute vanuit dat uitgangspunt niet meer noodzakelijk maar er zijn ook andere redenen om deze richting nader te onderzoeken. Argumenten hiervoor zijn: de wens om meer reuring in het gebied te brengen; ondernemers daarvan te laten profiteren en de positieve ‘maritieme’ beleving van de stad te vergroten. Wij menen –maar dat gaanwe eerst goed onderzoeken- dat een vaarweg via het Boerenverdriet en een ruimer gebruik van het bassin van Willemsoord hieraan zou kunnen bijdragen. Daar zijn middelen voor nodig die door de gemeente moeilijk alleen zijn op te brengen. Vanuit die gedachte zijn wij met de provincie in overleg en trachten wij de eerder voor de omvaarroute door de provincie geaccordeerde bedragen alsnog aan te wenden voor bovenstaande doel.

 1. Wanneer u uw politieke wens om een omvaarroute in te stellen door zet, bent u op de hoogte van het feit dat het georganiseerde bedrijfsleven ivm economische schade van 1,5 mln op jaarbasis, berekening uit 2018 door Ecorys hierop tegen zijn?

Antwoord: Wat wij zullen onderzoeken is onder welke voorwaarden de aan te pakken vaarweg via het Boerenverdriet bovenstaande bijdrage ook echt levert. Daarbij zullen wij ook kijken naar de bevindingen van Ecorys in 2018; naar de bereikbaarheid van de haven en naar de veiligheid rondom de Zeedoksluis, zowel ten aanzien van de water- als de weginfrastructuur, om een aantal belangrijke aspecten te benoemen.

 1. Zijn alle aanpassingen tbv een omvaarroute permanent?

Antwoord: Als uit bovengenoemd overleg (zie antwoord 1) blijkt dat er aanpassingen komen dan zijn die in principe permanent. Vanuit het budgetrecht leggenwij –wetend dat de voorwaarden waaronder de raad eerder middelen ter beschikking heeft gesteld hiertoe gewijzigd zijn- de toekomstige maatregelen ter besluitvorming aan uw raad alsdan voor.

 • Zo nee, welke zijn tijdelijk?

Antwoord: Dat is nog niet te zeggen.

 • Wie gaat de kosten betalen voor bv het terug plaatsen van de steigers in de jachthaven?

Antwoord: Het is te prematuur om hierop een antwoord te geven. De eerste vraag is of het mogelijk is een veilige omvaarroute te creëren en onder welke voorwaarden.

3.3  Hoe hoog zijn deze kosten?

Antwoord: Idem.

 1. Bent u het met ons eens dat: Omdat er geen opdracht ligt vanuit de provincie de gemeente Den Helder praktisch alle kosten van de omvaarroute en die van de Boerenverdrietsluis zelf zou moeten ophoesten?

Antwoord: In het voorjaar van 2020 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de provincie en gemeente Den Helder. Op dit moment wordt door ons gewerkt aan de aanpassing van deze samenwerkingsovereenkomst die inspeelt op deze nieuwe realiteit. Daarin trachten wij eerder door Provincie Noord-Holland beschikbaar gestelde middelen beschikbaar te houden voor investering cq. verbetering van de vaarweg via het Boerenverdriet en voorbereid te zijn op een eventuele verlenging van de Koopvaardersschutsluis in de toekomst. Vanuit het budgetrecht zal aan zowel de raad als aan provinciale staten een nieuwe overeenkomst ter besluitvorming worden voorgelegd.

 • Zo ja, wat is er over van het budget wat de gemeenteraad eerder beschikbaar heeft gesteld?

Wat gaat u met dit bedrag doen?

Antwoord: Zie het antwoord op de vorige vraag: De aangepaste samenwerkingsovereenkomst zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd, inclusief een overzicht van de reeds bestede middelen.

 • Zo nee waarom niet?

Antwoord: Idem.

 • Waarin ziet u een partner die dit zou willen bekostigen?

Antwoord: Onze partner in dit dossier is provincie Noord-Holland.

 • Hoe hoog zijn de kosten in totaal van de gehele omvaarroute?

Antwoord: Het is te prematuur deze vraag te beantwoorden. De eerste vraag is óf de omvaarroute wordt gerealiseerd en de volgende vraag is met welke specificaties.

 • Hoe hoog zijn de kosten op onderdeel gespecificeerd? (KVSS, BVVS, als ook de Boerenverdrietbrug)?

Antwoord: Idem

 1. In het einddocument Q2-2022 van PoDH resultaten omvaarroute Koopvaarder schutsluis(KVSS) Versie 1.0, 10 juli 2022 wordt aangegeven dat kegelschepen gebruik kunnen maken van Noord-Hollands kanaal en Bent u het met ons eens dat grotere beroepsschepen komende vanuit Alkmaar dan, bij tijdig informeren, ook via die route kunnen worden omgeleid?

Antwoord: Ja, technisch is dat mogelijk.

 • Zo nee waarom bent u het hierin niet met ons eens?

Antwoord: Zie het vorige antwoord.

 1. Zeedoksluis levert mbt een goede doorvaart van grote schepen weer andere problemen op, met een schutlengte van maar 31.7 meter en een drempeldiepte van 7.4 meter. Kan er feitelijk maar 2x per etmaal geschut worden (bij stiltij).

Bent u het bent ons eens dat: u er met de aanpassingen BVS, kades Willemsoord en Buitenveld, Boerenverdrietbrug er qua kosten en werkzaamheden mbt de omvaarroute nog niet bent?

Antwoord: Ja, dat klopt. Het afgelopen jaar is door Port of Den Helder, als onderdeel van genoemde samenwerkingsovereenkomst, een studie gedaan naar alle benodigde aanpassingen bij ingebruikname van de vaarweg via het Boerenverdriet ten behoeve van de beroepsvaart. De vraag is echter ook hier: onder welke voorwaarden en ten behoeve van wie willen we de vaarweg via het Boerenverdriet bevaarbaar maken.

 1. Bent u het met ons eens dat: De kades van het bassin Jachthaven Willemsoord niet bestand zijn tegen slag en kolkwater van grote schepen?

Antwoord: Van een aantal kades weten we dat de technische onderhoudsstaat dusdanig is dat zij hier niet tegen bestand zijn. Dat geldt echter niet voor de kades waarvan gemeente Den Helder zelf eigenaar is.

 • Hoe gaat u wanneer u uw plan voor een omvaarroute wenst door te zetten dit oplossen?

Antwoord: Het is te prematuur deze vraag te beantwoorden.

 1. Bent u het met ons eens dat anders dan dat u ons in antwoorden op eerdere vragen deed voorspiegelen de omvaarroute te samen met de Boerenverdrietbrug wel degelijk onderdeel is van de verhuizing van de ambtenaren naar Willemsoord?

Antwoord: Neen, deze investeringen staan los van de realisatie van het gemeentehuis op Willemsoord.

 1. Dat daarmee de kosten voor realisatie Stadhuis Willemsoord hiermee indirect vele malen hoger ligt dan de 27 mln die de raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 8.

 • Stelt u zich in het licht van de huidige crisis en de extra en bijkomende kosten die er aankomen nog steeds op het standpunt, dat huisvesting van ambtenaren op Willemsoord een goed idee is?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 8.

 • Bent u bereidt om op deze verhuizing terug te komen?

Antwoord: Het college voert een opdracht van uw raad uit.

 1. De keersluis van het Boerenverdriet zou al eerder worden omgebouwd tot een schutsluis, (zonder verlenging). De kosten van deze realisatie werden eerder door provincie, Waddenfonds (Poort naar de Wadden) en gemeente Den Helder Dit staat los van het plan omvaarroute.

Wat is de huidige status van deze financiële toezegging?

Antwoord: Een plan om de keersluis tot schutsluis om te bouwen, losstaand van de omvaarroute is ons onbekend, evenals de financiering daarvan.

 • Kan u hierover documenten aan ons tonen?

Antwoord: Zie het antwoord op de vorige vraag.

10.2 Zo nee waarom niet?

Antwoord: Idem.

 1. Wat zijn de kosten van het elektrificeren van deze deuren?

Antwoord: De kosten zijn het college niet bekend.

 • Wie is belast met het onderhoud en bediening?

Antwoord: Het beheer van de keersluis ligt bij Willemsoord BV.

 • Zijn deze kosten meegenomen in het jaarplan 2023?

Antwoord: Neen.

 1. Bent u het met Behoorlijk Bestuur eens dat, gezien de beperkte stremming van KVSS in het verleden, met de omvaarmogelijkheden beroepsvaart en doorgang recreatievaart via BVS, momenteel het realiseren van het oude plan, schutsluis in het Boerenverdriet tbv het creëren van een getijde haven afdoende is? Alsmede deze kosten al waren toegezegd door provincie, Waddenfonds?

Antwoord: Zie antwoord op de vragen 2 en 3

 1. Heeft het Rijksvastgoed Bedrijf en defensie akkoord gegeven op renovatie van de kades van het BVS aan de zijde Buitenveld?

Antwoord: Neen.

 • Hoever zijn de huidige onderhandelingen hierin?

Antwoord: De onderhandelingen verlopen constructief.

 1. In het artikel in de krant van 23 september staat dat de gemeente heeft overwogen bestuursdwang toe te passen met betrekking tot de overdracht van kades op het terrein Buitenveld en de helft van de Welke (deels) in bezit zijn van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Waaruit zou deze bestuursdwang precies bestaan?

Antwoord: Het college heeft geconstateerd dat er sprake is van onvoldoende onderhoud aan deze infrastructuur. De eventuele bestuursdwang –het betrof een voornemen daartoe- zou gericht zijn geweest op het opheffen van deze situatie.

 1. Verder stond in het artikel beschreven dat de gemeente de helft van de Boerenverdrietbrug

– ook nog in bezit van het RVB – daar dus niet voor wil betalen. Daarbij wil de gemeente van RVB een miljoen euro voor de renovatie van de brug en 270.000 euro voor het onderhoud van die brug. Dat laatste bedrag is gebaseerd op de onderhoudskosten over een periode van dertig jaar.

Bent u het met ons eens dat u een passief en actief informatieplicht naar de gemeenteraad heeft?

Antwoord: Het college heeft passief en actief een informatieplicht naar de gemeenteraad.

 • Waarom krijgt de raad hierover niet via u de nodige informatie?

Antwoord: Er wordt sinds het voorjaar 2020 met het Rijksvastgoedbedrijf onderhandeld. Op verschillende momenten gedurende dit proces is uw raad geïnformeerd omtrent de voortgang en de inzet van de te verwachten middelen, onder andere door middel van raadsbesluit 2020- 115064.

 • Wanneer bent u van plan om de gemeenteraad hierover alsnog volledig bij te praten? Antwoord: Wij informerenuw raad, tegelijkertijd met de besluitvorming omtrent de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de provincie informeren.
 • Bent u met ons eens dat het feit dat de gemeenteraad dit soort van berichtgeving via de media en uitgelekte documenten moet vernemen niet bijdraagt aan vertrouwen? Antwoord: Het college neemt de passieve en actieve informatieplicht naar de gemeenteraad serieus, zie ook het antwoord op vraag 15.1.

Den Helder, 25 oktober 2022.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

 

Behoorlijk Bestuur is met 7 gekozen zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Den Helder

Ons meldpunt klachten lokale overheid is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  uwmeldpunt@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

 

Ons meldpunt WMO Klachten is te bereiken via
(mailen heeft de voorkeur):
Email:  wmoklachten@gmail.com  
Mobiel:  0630525721

Of vul onderstaand contactformulier in

Contact ons, uw mening telt!

Na invullen op bevestigen klikken

Naam *

Email *

Onderwerp (optie)

Bericht aan ons


 Voor meer NIEUWS klik HIER


Wie zijn wij? klik HIER