2018 november 11 YouTube Algemene Beschouwingen tbv de begroting 2019

YouTube Algemene Beschouwingen tbv de begroting 2019

YouTube Algemene Beschouwingen tbv de begroting 2019

Hieronder kan u de bijdrage van Behoorlijk Bestuur terug lezen, hierin kan u ook het laatste gedeelte lezen welke wegens het gebrek aan tijd niet uitgesproken kon worden.

Behoorlijk Bestuur

Algemene beschouwingen 31 oktober 2018

Behoorlijk Bestuur betreurt iedere vorm van bezuinigingen in het sociaal domein. Het is een onverteerbaar feit dat de Port of Den Helder 7 miljoen investering vraagt en dat dit nu precies het bedrag is dat moet worden bezuinigd. Het debacle Kooyhaven illustreert goed hoe er voorheen met gemeenschapsgeld werd omgegaan. Voor ons verdient nog steeds het kritisch kijken naar bv de verbonden partijen de voorkeur. Triest genoeg staan we hier voor een zware taak, wat het gevolg is van beleid gevoerd door de voorgaande besturen. Het is voor ons onverteerbaar dat er jarenlang geïnvesteerd is in stenen en nu de binnenstad en stationsplein er mooi bij staan er een bezuiniging ronde volgt die zijn weerga niet kent. Desalniettemin nam Behoorlijk Bestuur de verantwoordelijkheid om mee te denken m.b.t. de voorgedragen zoekrichtingen. Daarbij liepen uiteraard ook wij tegen aantal in onze ogen mogelijkheden maar ook onmogelijkheden aan.

Onderbouwing voor onze keuzes:

 • Minimabeleid:
  Collectieve verzekering Univé, Meedoen regeling, Verlagen inkomensnorm 120%->110%.
  Dit zijn regelingen die ingesteld zijn juist voor de zwakkere in de samenleving, om o.a. de armoedeval te ondervangen. Zeker wanneer mensen langere tijd rond moeten komen van een inkomen op bijstandsniveau , is de kans zeer groot dat dit niet lukt, het geen uitzicht hebben op enige verbetering is vaak desastreus, de meedoen regeling en de 120% norm hanteren geeft nog iets van een verlichting om nog net het hoofd boven water te kunnen houden. De meedoen coupons zijn o.a. zelfs bedoeld voor kinderen die in arme omstandigheden opgroeien, sterker nog ze staan zelfs op naam van de minderjarige. Het snijden of zelfs schrappen van deze regelingen die vaak door input vanuit de samenleving zijn ingesteld is voor Behoorlijk Bestuur daarom onbespreekbaar. De collectieve verzekering is een uitkomst voor mensen die niet voldoende inkomsten hebben om extra verzekering modules af te sluiten, dit is geen luxe maar vaak pure noodzaak. Daar komt bij dat het afschaffen van deze minima regelingen ergens anders weer extra op de begroting zal drukken, doordat er meer mensen in de schuldhulpverlening belanden en er meer beroep op de bijzondere bijstand zullen doen.

Behoorlijk Bestuur overweegt om volgende week hierover met een motie of amendement te komen.

 • Betaald Parkeren
  Behoorlijk Bestuur is vóór het in stand houden van gratis parkeren. Echter zijn wij van mening dat de tijdsduur van 5 uur teruggeschroefd dient te worden naar bv 2 uur om zo de parkeer druk weg te nemen. Wanneer je momenteel vóór 9 uur bv het Bernhard plein al vol ziet staan kan je haast wel aannemen dat dit geen auto’s zijn van mensen die gaan winkelen. Tevens denken wij dat er meer inkomsten te behalen zijn door bv te inventariseren onder de ondernemers en organisaties in en rond het centrum hoeveel van hun werknemers met de auto naar het werk komen en hier een vergunning aan te koppelen. Behoorlijk Bestuur overweegt om volgende week hierover met een motie of amendement te komen. 
 • Opbouwwerk & Tiener- en jongerenwerk met name dat deel wat onder de Wering valt Minder subsidie naar de Wering levert uiteraard een besparing op, o.i. is de Wering een schijf tussen de burger en gemeente welke veel geld kost terwijl een sociaal wijkconciërge dit ook en o.i. zelfs beter zou kunnen doen. Gemeentelijke wijkteams waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn is directer, goedkoper en bovendien beheersbaar en controleerbaar en verdienen daarom onze voorkeur. Behoorlijk Bestuur voelt v.w.b. Tiener- en jongerenwerk meer voor vereenvoudiging en adequate inrichting. De tiener en jeugdcentra zou o.i. meer onder de buurthuizen geschoven dienen te worden. Deze gaan in directe lijn mee met het opgroeien van de jeugd, hebben daardoor meer inzicht in de gezinnen en hun problematiek en de benodigde zorg en aandacht. Uiteraard zullen de buurthuizen hierin dan wel in gefaciliteerd en dienen te worden, echter denkt BB dat dit vele malen goedkoper uit zal pakken dan de constructie zoals die nu is. Behoorlijk Bestuur overweegt om ook hierover met een motie te komen.
 • Helderse vallei

De organisatie heeft in het verleden in een commissievergadering aangegeven dat zij het bezoekersaantal ziet toenemen en daardoor een verdienmodel creëren dat ze steeds meer onafhankelijk maakt van subsidiegelden.  Naar deze ondersteuning zal dus kritisch gekeken moeten worden. Tevens ziet BB het onderbrengen van een Vogelasiel als een taak voor de Helderse Vallei.
Een incidenteel bedrag beschikbaar stellen voor het bouwen van een pand op deze locatie zou dan volgens Behoorlijk Bestuur het meest logische zijn. mogelijk een motie

 • De LOS
  Behoorlijk Bestuur is tegen schrappen/korten op de subsidie van de LOS. Juist nu de LOS recent een plan van aanpak heeft gepresenteerd waarin een aantal opgelegde taken door overheden t.b.v. de professionalisering is opgenomen, is het onlogisch om deze bezuiniging door te zetten. Behoorlijk Bestuur overweegt om ook hierover met een motie te komen.
 • Buurtcollectief
  in een sector die gedragen wordt door vrijwilligers is het feitelijk onverkoopbaar dat subsidiegeld grotendeels voor salarissen wordt uitgetrokken. Beter zou zijn als de Buurthuizen direct subsidie krijgen ter ondersteuning voor hun taken als ontmoetingscentrum in de wijk.
  Nu komt het voor dat er Buurthuizen zijn die gedwongen zijn te sluiten, door actieve ondersteuning zou dit kunnen worden voorkomen.
  Verder kan er ook worden gekeken naar de rol van de Stichting Vastgoed, waar de buurthuizen huur aan moeten afdragen maar geen afdoende financiële ondersteuning krijgen in het onderhoud van de panden en hiervoor alsnog  bij de gemeente voor aankloppen. Wat is het nut van deze constructie? Behoorlijk Bestuur ziet dit als een extra schijf en voelt meer voor een systeem waarin de subsidiegelden direct i.p.v. indirect bij de buurthuizen terecht komen. Een systeem van noodzaak en vraag. M.b.t.de subsidie voor deskundigheid bevordering voor vrijwilligers: Ook deze subsidie wil Behoorlijk Bestuur in stand houden

Verzoek of mogelijk een motie:
Een overzicht te ontvangen van kosten/baten en daarnaast een enquête/onderzoek op/in te stellen onder de buurthuizen om te inventariseren of er draagvlak is om de constructie zoals die nu is te continueren.

 • Wijkgericht werken
  Momenteel bestaat er een systeem met daaraan een schil van dure aandacht/gebiedsmanagers.1 à 2 wijkmanagers plus 4 sociaal wijkconciërges is goedkoper, met daaraan gekoppeld een snel herstel team. Bewoners zien direct resultaat en kunnen op een breed vlak worden geholpen, een kwestie van “hands on” in de wijken. Geef de sociaal wijkconciërge meer tools en mandaat om zaken met bewoners op en door te pakken. Door de jaren heen is de wijkconciërge steeds meer en meer een rol gaan vervullen van het verwerken van meldingen vanuit de openbare ruimte. Met uitzondering van de wijkconciërge van Stad Binnen de Linie, welke meer op het sociale vlak haar functie inkleedde, zij was de spin in het web en wist wat er speelde in de wijk en haar buurten, zij schoof aan bij bewoners overleggen en pakte bewoners initiatieven op. Meer dan de wijkmanager was zij het gezicht van de Gemeente in de wijk.
  Helaas is de dienstdoende wijkconciërge niet meer in dienst en ook de functie van wijkmanager is momenteel vacant. Behoorlijk Bestuur betreurt het ten zeerste dat momenteel zowel de functie van wijkmanager als wijkconciërge in de wijk Stad binnen de Linie niet ingevuld zijn, In feite is alles wat voorheen is opgebouwd stuk gemaakt Mogelijk een motie
 • Besparing m.b.t. afspraken met verbonden partijen
  Zoals reeds bekend is ageert Behoorlijk Bestuur al langere tijd tegen met name de afspraken met verbonden partijen. Zodra zich de mogelijkheid voordoet zouden wij willen inzetten op meer zeggenschap en scherpere prijsafspraken. Wij halen nog maar even Port of DH aan het feit dat bv onderhoudskosten als onverwacht wordt opgevoerd is op z’n minst verbazingwekkend te noemen.
 • Re-integratie trajecten
  Behoorlijk Bestuur voelt er veel voor om uitstroom te bevorderen door in te zetten op degene die bemiddelbaar zijn, hun bemiddelbaarheid vergroten door gerichte opleidingen/cursussen te laten volgen, en voorts een stageplek c.q. leer/werk plek aan te bieden. Met salaris i.p.v. werken met behoud van uitkering. Behoorlijk Bestuur voelt meer voor inzetten op het individu en gericht op die groep die ook wil en kan werken. Straf daarnaast vrijwilligers werk en het bijverdienen niet af door te korten en of het i.v.m. beschikbaarheid te verbieden hiermee ontneem je de motivatie en ook een middel tot uit te groeien tot meer uren arbeid en een contract.
 • Sportservice
  Wij begrijpen uit het voorstel en de begroting dat iedere organisatie moet inleveren, echter vinden wij het bedrag van 25.000 Euro buiten proporties en zullen volgende week dan ook met een amendement komen

Dit stuk is niet uitgesproken tijdens de algemene beschouwingen:
De term kaasschaaf horen wij regelmatig de laatste tijd, alsof gedeelde smart halve smart zou zijn, er zou een gebrek aan daadkracht zijn om echt keuzes te maken. Dat brengt ons bij onder andere de schouwburg de Kampanje. Dit blijft voor Behoorlijk Bestuur een heikel punt, het is bekend dat onze partij geen voorstander was van de verhuizing naar Willemsoord. Dat het een mooi pand is staat wat ons betreft niet ter discussie echter in het kader van artikel 12 wat ons ‘schijnbaar’ boven het hoofd hangt, wat in zou houden dat vrijwel alle boven wettelijke taken geschrapt zou worden staat Behoorlijk Bestuur zelfs op het standpunt om niet te allen tijde de schouwburg in stand te blijven houden. Inderdaad u hoort dit goed liever dat dan onze inwoners telkens op te laten draaien door middel van bezuinigen welke echt pijn doen.

S. Hamerslag
Behoorlijk Bestuur

In download klik op link:
Gesproken —–Algemene beschouwingen Behoorlijk Bestuur 2018

In onderstaande YouTube kan u de bijdrage van Behoorlijk Bestuur tijdens zowel de algemene beschouwingen op 31 oktober als de behandeling van de begroting van 2019 op 7 november terug zien 

Download onze Amendementen en Moties

Amendement BB bezuiniging Sportservice
Ingediend helaas geen meerderheid 14/16

Amendement BB en GL deskundigheidsbevordering
Raadbrede steun dus aangenomen

Amendement BB minimaregeling
I
ngediend, niet aangenomen

Amendement BB verkoop parkeergarage Koningshoek
Ingetrokken het bedrag wordt alsnog gebruikt voor het plaatsen van een sprinkler installatie

Motie BB de Wering opbouwwerk en tiener en jongeren werk 
aangehouden om op een later moment in te dienen

Motie BB gemaakte kosten Stadhuis 2002-2018
T
oezegging van de wethouder voor 5 jaar

Motie BB Helderse vallei-Vogelasiel
S
amen gegaan met andere moties, aangenomen

Motie BB minimaregeling
Ingediend: Niet aangenomen 

Motie BB Onderzoek-Enquête Buurtcollectief
aangehouden om op een later moment in te dienen

Motie BB sociaal wijkcongiërge
aangehouden om op een later moment in te dienen

Onze gezamenlijke amendement mbt tot de bezuiniging op de LOS is aangepast en aangenomen

In het belang van de inwoners van Den Helder

Voor Blogs van BB  klik HIER

 Voor Nieuws klik HIER

Wie zijn wij? klik HIER

Onze speerpunten klik HIER