Raadsinformatiebrieven ed

Raadsinformatiebrieven ed

Raadinsformatiebrieven

Directe link naar alle RIB’s klik op de link: Raadsinformatiebrieven

Hier vindt u het archief van de Raadsinformatie brieven ed.
voor download klik op de link raadsinformatiebrieven-archief-2011-2014

Februari 2018

Begrotingswijziging verbouw parkeergarage Sluisdijk in verband met wateroverlast

ontwerp GEO voor overkapping Sluisdijk

Schriftelijke vragen Sluisdijkgarage

vragen BB omtrent Bibliotheek

Begrotingswijziging verbouw parkeergarage Sluisdijk in verband met wateroverlast

Bijlage 2 RI18.0012

Omgevingsvisie Huisduinen

Nota van Beantwoording zienswijzen Omgevingsvisie Huisduinen

Bijlage1 RI18.0012

Bijlage 5 RUD NHN ICT-Masterplan (1)

Bijlage 3 RI18.0012

Bijlage 3 Begeleiden schrijven T. Groot

Bijlage 2 RUD NHN Kaderbrief 2019 Motie CU BB VS GL FV BvDH over coffeeshop zuidstraat1

Wensen en bedenkingenprocedure_ Eerste ontwerp begrotingswijziging 2018 en kaderbrief 2019 RUD NHN m

Wensen en bedenkingenprocedure_ Eerste ontwerp begrotingswijziging 2018 en kaderbrief 2019 RUD NHN m (1)

verzoek om mee te denken over het referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Uitnodiging informatiebijeenkomst over mensenhandel op 5 maart 2018 Scan_20180214094124

RV18.0011 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Vrije Socialisten betreffende Recycling Network Benelux

RV18.0008 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende voortgezet onderwijs in Den Helder

RV_ KopGroep Bibliotheken

RI18.0012 Experimenten met legale wietteelt

RI_ Wifi in Den Helder

RI_ Uitkomst hoger beroepsprocedure in de zaak ‘Onkruid- en veegbeheer’

Rapportage project eenzaamheid

Prestatieafspraken 2017 corporaties

Prestaiteafspraken 2018 corporaties

ontwerp GEO voor overkapping Sluisdijk

 

Januari 2018

Aanbiedingsbrief met onderzoeksopzet voor gemeenteraad

Brief burgemeester inzake integer bestuur en integriteitstoest 071217

Den Helder 2017

HVC Den Helder Q3 2017 kwartaalrapportage_S_ID17.05390_1

Rekenkamerbrief conceptbeleidskader verbonden partijen

RI17.0127 Effecten septembercirculaire 2017 over de verdeling van het Gemeentefonds

RI17.0133 Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam voor de periode 2018-2021 onderbrengen bij ONHN

RI17.0139 3e kwartaalrapportage 2017 van HVC m.b.t. de afvalinzameling in Den Helder

RI17.0142 Masterplan ICT van de Regionale Uitvoering Dienst (RUD) Noord-Holland Noord

RI17.0146 Openbaar vervoer nieuwe concessie

 RI17.0148 Stand van zaken Rugbyclub Den Helder

RI17.0150 Bijzondere bijstand voor de kosten van huisdieren

RI17.0151 Informatie over termijn beantwoording schriftelijke raadsvragen

RI17.0152 stand van zaken (dreigend) faillisement Virenze, aanbieder Jeugd GGZ

RV17.0087 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Middenweg 172-174

Scan_20171212135015

A3 jaarplan Afvalinzameling januari 2018

AU18.01052-Inloopbijeenkomst 31 januari

bestemmingsplan Willemsoord 2012 (1)

Bestemmingsplan Willemsoord 2012

bestemmingsplan Willemsoord Bijlage 1 Verzoek Willemsoord

Bijlage RI17.0149 Normenkader gemeente Den Helder 2017

Brief Gem Karsten 2

Brief Gem Karsten 3

brief over openbaarvervoer wegens opheffing lijn 158 en beperking lijn 34

Raadsbesluit aankoop Handelskade 10-B

Raadsvoorstel aankoop Handelskade 10-B

Raadsvoorstel wensen- en bedenkingenprocedure lening Willemsoord BV horecaplein.

Rapport 1 overzicht gemaakte kosten

Rapport 2 overzicht gemaakte kosten

Rapportage over Willemsoord

RI_ Beheer en onderhoud speeltoestellen

RI_ De Kampanje

RI_ Derde deelrapport _De Zorg waar ze recht op hebben_ van de Kinderombudsman

RI_ Instelen _blauwe zones_ in het centrum

RI_ Mogelijkheden voor het realiseren van onzichtbare ingebouwde nestgelegenheden

RI_ proces voormalig postkantoor

RI_ Vervolgproces voormalig postkantoor te Den Helder

RI_ Vogelasiel De Paddestoel

RI_ wisseling portefeuille huisvesting gemeentelijke organisatie

RI_ Zeehondenopvang

RI17.0149 Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017

RI17.0153 Resultaten project Netwerkt Verstrekt

RI18.0003 Beheer en onderhoud speeltoestellen

RI18.0004 Pilot Beloningssystemen Zwerfafval

RI18.0007 financieel toezichtsregime provincie

RI18.0009 Proces omgevingsvisie Julianadorp

RI18.0011 Verplaatsing coffeeshop Aktama naar Zuidstraat

RI18.0014 Eerste aanbestedingsresultaten renovatie stadhuis bekend

RV18.0002 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende grafrechten

Scan_20180124095624

schriftelijke vragen oppositiepartijen over citymarketing

Schriftelijke vragen VS e.a. over website over citymarketing

uitnodiging organiseren bijeenkomst voor campagne raadplegend referendum (Sleepwet)

zienswijze ontwerp-structuurvisie Omgevingsvisie HuisduinenCoffeeshop brief

concept stedenbouwkundig plan Willemsoord

Informatieve avond over de toekomstige ontwikkeling van het Vinkenterrei…

 

Augustus, September, Oktober, November en December 2017

07 Besluitenlijst commissie MO van 6 november 2017

08 Besluitenlijst commissie MO van 27 november 2017

09 Besluitenlijst raad 16 oktober 2017

12 Besluitenlijst raad 20 november 2017

13.0826_v_GemDH_WijzigingStatutenSDN

2017 10 16 Concessie NHN Schagen bijeenkomst (2)

2017 Rapportage College NC 25072017

171128 Prestatieafspraken jaarschijf 2018

171128 schriftelijke beantwoording vragen Topsportregeing

20171012 AU17.09467 Advies OR mbt renovatie stadhuis

20171121 Gemeente als aandeelhouder

Aanbiedingsbrief waterthema’s gemeenten

Aanvullende schriftelijke vragen BB over bibliotheek

Afstudeerscriptie ‘Vertrouwen op verantwoording’ – Wesley Boer

Afvalinzameling november 2017

Agenda 03 Commissie Renovatie Stadhuis 25 september 2017

Amendement BB over gebiedsgerichte aanpak

Amendement GroenLinks Tussenrap 2017

Amendement klimaatplafonds gewijz 16-01-2017

Amendement kosten renovatie gewijz 16-10-2017

Amendement oppositie bsp Postkantoor 2017

Amendement verwijderen balkons gewijz 16-10-2017

Amendementen Begroting 2017

antwoord cie leden MO nav cie MO 6 november 2017

AU17.07448 Raadsvragen inzake theater de Kampanje

AU17.07592 Uitnodiging begroting 2018-2021

B-171006-Antwoord OR-gemeentehuis-def

Beantwoording vragen over eerste Tussenrapportage 2017

Besluitenlijst 08 BenM 13 september 2017

Besluitenlijst 08 commissie Senb 11 september 2017

Besluitenlijst 10 BenM 18 oktober 2017

Besluitenlijst 10 commissie Senb 27 november 2017

Besluitenlijst 11 BenM 27 november 2017

Besluitenlijst 12 BenM 29 november 2017

bezwaar tegen datum referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Bijlage Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, kenmerk AI17.06919

Bijlage I RI17.0085 Bijlage II RI17.0085

Bijlage jaarverslag 2016 RUD NHN

Bijlage RI17.0082 Onderbesteding 2015 in het sociaal domein in Den Helder

bijlage RI17.0087 MooiNH_Jaarverslag_Den Helder

Bijlage RI17.0097 klein

Bijlage RI17.01111

Burgerparticipatie en de tweede tussenrapportage 2017 november 2017

Convenant intergemeentelijke samenwerking arbeidsparticipatie (ondertekend op 20-07-2017)_S_ID17.03909_1

Format presentatie methode Duisenberg (jaarrekening) DEFINITIEF

FW Online RUD NHN Nieuwsbrief

Gescand vanaf een multifunctioneel apparaat van Xerox

ID17.04786 ID17.04787 ID17.04788

ID17.04789 ID17.04791 volledige versie inschrijving_

ID17.05386

Inventarisatie onderzoeksonderwerpen gemeenteraad

Jaarverslag 2016 RUD NHN

memo beantwoording vragen bsp WA hof uitbreiding fase 4_1

memo beantwoording vragen VVD cie MO 6 nov

memo begroting presidium

Memo Noorderhaaks

memo voorbereiding moties en amendementen begroting 2018

MEMO VRAGEN BM 2 okt 2017 (2)

Memo vragen raadsvergadering begroting 2017

Memo vz. DKW! en de heer De Groot (CU)

Memo WOR bestuurder over advies OR renvatie Stadhuis

Motie SPDH e.a. over afstoten vleugel stadhuis

Moties Begroting 2017

Nieuwsbrief aandeelhouders 5

Nieuwsbrief registreren politieke partijen

notitie definitieve beoordeling en toetsing PvE installaties en DO (defi…

Onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen van het onderzoek naar HVC

Overstap nieuwe GO. app v2.1

Overzicht exploitatiekosten in het centrum (vertrouwelijk)

Planning en control-documenten 2018

Powerpoint Pieter Duisenberg – methode Duisenberg 14-09-2017 (Texel, Den Helder)

Presentatie begroting 4-9-2017 (def)

Proces verbaal openbare inschrijving postkantoor

Programma begroting 2018

Raadsbesluit programmabegroting 2018

Raadsinformatiebrief tbv RRN

Raadsvoorstel programmabegroting 2018

Rapport met aanbiedingsbrief gemeenteraad DEF

Rapport RKC GRGA Compleet inclusief aanbiedingsbrief DEF

Rapport Theater de Kampanje_Onderzoek naar de bedrijfsvoering bijlage

Reactie college op Boardletter 2017

Rekenkamercommissie Den Helder De Verplaatsing van Theater de Kampanje DEF

RI_ Stand van zaken Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder

RI_ Stand van zaken Rugbyclub Den Helder

RI_ Stand van zaken verplaatsing coffeeshops

RI_ Start verkoop Middenweg 172-174

RI_ Vervolg stedelijke vernieuwing 2019 – 2024

RI_ Wachtruimte station Den Helder

RI17.0074 Jaarverslag 2016 Stichting Meerwerf basisscholen

RI17.0079 Stand van zaken Rugbyclub Den Helder (RCDH)

RI17.0081 Jaarverslag 2016 milieutaken Den Helder RUD NHN

RI17.0083 bijlage

RI17.0083 Overleg Noordwest Ziekenhuisgroep

RI17.0085 1e Bestuursrapportage en 2e Bestuursrapportage 2017 GR Cocensus

RI17.0086 Aanwijsborden openbare invalidentoilet

RI17.0087 jaarverslag commissie ruimtelijke kwaliteit

RI17.0089 Stand van zaken Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder

RI17.0092 Overeenstemming watertoren

RI17.0097 Stand van zaken renovatie stadhuis

RI17.0099 Stand van zaken bij Vogelasiel De Paddestoel

RI17.0104 Stand van zaken Middenweg 172-174

RI17.0105 Mogelijkheden voor het realiseren van onzichtbare ingebouwde nestgelegenheden

RI17.0106 vervolg stedelijke vernieuwing 2019-2024

RI17.0107 CPB-rapport over de circulaire economie van kunststof

RI17.0109 Voortgang Bovenregionale Samenwerking Specialistische

RI17.0112 Wisseling huisadvocaat

RI17.0115 Raadsinformatiebrief naar aanleiding van het onderzoeksrapport Behoorlijke bijstand

RI17.0116 KopKwaliteitsCriteria

RI17.0119 Wachtruimte station Den Helder

RI17.0121 Vervolg dossier Middenweg 172-174 n.a.v. gerechtelijke uitspraak

RI17.0124 Het Jeugdsportfonds (JSF) en het Jeugd Onderwijs Cultuurfonds (JOC)

RI17.0125 Evenementensubsidies 2018

RI17.0126 Reactie college op Boardletter 2017

RI17.0128 Stand van zaken renovatie stadhuis

RI17.0129 Oordeel IBT toezicht en handhaving omgevingsrecht 2017

RI17.0131 Hotel Den Helder

RI17.0138 Verkenning tweede aandeelhouder Port of Den Helder

RI17.0141 Uitvoering Prestatieafspraken gemeente Den Helder 2016 – 2021, Jaarschijf 2018

RI17.0144 vragen commissie 29 november over Kampanje

RV17.0041 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende KopGroep Bibliotheken

RV17.0045 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende KopGroep Bibliotheken

RV17.0050 Vragen ChristenUnie over onveilige situaties in de Visbuurt

RV17.0053 Beantwoording van de schriftelijke vragen betreffende begroting 2018

RV17.0056 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Middenweg 172-174

RV17.0068 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Vermooten over de Kampanje

RV17.0070 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende Theater de Kampanje

RV17.0072 Beantwoording schriftelijke vragen fractie Vermooten over raadsvoorstel schouwburg

RVO17.0093 Aanpassing subsidie theater de Kampanje

RVO17 Scan_20171017111912 Scan_20171019150546

Scan_20171019150618

Schriftelijke vragen BB over het schuine pad

Schriftelijke vragen BB over jur kosten scholte

Schriftelijke vragen BB over juridische procedure scholte

Schriftelijke vragen BB over schulddienstverlening

Schriftelijke vragen BB over verkoop postkantoor

Spoorboekje behandeling programmabegroting 2018 presidium (1)

Spoorboekje behandeling programmabegroting 2018 presidium

standpunt wijkplatform verplaatsing coffeeshops

Toelichting informatieavonden renovatie stadhuis

Vergaderschema Den Helder 2018 totaal

Verkiezingskalender v1.1

Verkiezingskalender

Verslag 02 Commissie Renovatie Stadhuis 25 april 2017

Juni & Juli 2017

Gebiedsgerichte aanpak raadsbijeenkomst 17 juli 2017

RI- Plan van Aanpak uitvoeren aanbevelingen Rekenkamercie over samenwerking met de Koninklijke M

RI- Veiligheidsregio – omvorming organisatie en externe inhuur

RI- Veiligheidsregio in zicht – 1e trimester 2017

RI- Voorbereiding raadsinformatieavond 17 juli 2017 over gebiedsgerichte aanpak

RI17.0078 De Kampanje

RI17.0080 Resultaten gemeentelijk fraudeteam (woon- en adresfraude)

16 Den Helder Accountantsverslag 2016 getekend EY

20170529 Wethouders Schagen Den Helder Texel innovatie sociaal domein-

29062017 Memo vragen financieel toezicht GR

aangenomen amendement begroting- en jaarstukken Veiligheidsregio NHN

aangenomen amendementen en moties die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regelingen

Advies auditcommissie jaarrekening 2016

Beantwoording vragen RRN inzake GGD

Bijlage RI17.0073 Veiligheidsregio in-zicht 2017-1 Den Helder

controleverklaring Den Helder HVC-Jaarbericht 2016(Den_Helder)

Jaarverslag Raadsgriffie 2016

landelijke ontwikkelingen binnen het sociaal domein

Memo beleidskader toerisme

moties GGD en RUD gemeente Alkmaar (AI17.09114)

Nieuwsbrief HHNK

Programmarekening 2016

RI17.0048 Ontwerp bestemmingsplan Willem Alexanderhof uitbreiding fase 4.1 2017

RI17.0053 Gemeentelijk verslag Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2016

RI17.0055 Campers Rijkswerf Willemsoord

RI17.0057 RAP2.0; Regionaal Actieprogramma Wonen Kop van Noord-Holland 2017 – 2020

RI17.0058 Voortzetting regionale samenwerking Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV

RI17.0059 Suppletie-uitkering ‘Bommenregeling’ 2017

RI17.0060 Veiligheidsregio en Eenvandaag – inhuur en omvorming

RI17.0061 Bijlage I – Brief omwonenden Jacob van Heemskerckstraat

RI17.0061 Bijlage II – Brief Omwonenden Linieweg 15

RI17.0061 Bijlage III – QAJacob van Heemskerckstraat

RI17.0061 Bijlage IV- QA veelgestelde vragen Liniewegamv

RI17.0061 Realisatie kleinschalige opvang voor alleenstaande vreemdelingen

RI17.0063 Fasering armoedebeleid en beschermingsbewind

RI17.0066 Ondertekening Tapuiten-convenant

RI17.0068 Stand van zaken verplaatsing coffeeshops

RI17.0070 Uitvoeren aanbevelingen Rekenkamercommissie inzake samenwerking met de Koninklijke Marine

RI17.0071 Proces begroting 2018-2021

RI17.0073 Veiligheidsregio in zicht – 1e trimester 2017

RI17.0076 Start verkoop Middenweg 172-174

RI17.0077 Voorbereiding raadsinformatieavond 17 juli 2017 over de gebiedsgerichte aanpak

RI-Vervolgstap proces verkoop Middenweg 172-174

RV17.0039 Beantwoording van de schriftelijke vragen over parkeergarage Koninckshoek

Scan_20170620152310

zienswijze bestemmingsplan postkantoor 2017 en bestemmingsplan postkantoor hogere waarden 2017

Uitnodiging VO

RV17.0036 Raadsvragen betreffende kaderbrief 2018-2021

RV17.0034 Vragen Kadernota

RI17.0054 Middenweg 172-174

RB17.0031 Programmarekening 2016 29-05-2017

Memo uitnodiging raad technische toelichting en LPC

Memo toelichting aanvulling beleidskader rente en afschrijvingen

jaarrekening 2016_S_RVO17.0035_7

bijlage moties en toezeggingen

Mei 2017

647EB7DE 2017-12-mei- corr. Gemeente inz. 15 mei-2017

170511 – Nieuwsbrief aandeelhouders 2

17041401 Voorstel tot compensatie van de armoedeval V2

aandacht gevraagd voor de Registratie Attractie Toestellen voor de raadpleging van kermistoestellen

Aankondiging onderzoek naar Theater de Kampanje

Aankondiging onderzoek Theater de Kampanje gemeenteraad

AI17.03050_1

Amendement Notarmoedebeleid 2017-2020

Amendement ontwikkelingsbedrijf NHN

Berenschot Rapportage Onderzoek formatie en werkdruk gemeente Den Helder…

Bijlage 1. Wat heeft Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV voor Den Helder (en regio Kop van Noord-Holland) gedaan

Bijlage 2. 20170206 TP Presentatie regio Kop – De weg naar een nieuwe overeenkomst

Definitieve uitnodiging bijeenkomst 7 juni – RMAM11052017

financiele positie gemeente Den Helder 2017

Memo Aanvullende informatie inzake Voortzetting regionale samenwerking Noord-Holland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord RI- Jeugd, Ombudsfunctie en Adviesraad Sociaal Domein

RI- Uitwerking inkoopstrategie Jeugd en Wmo 2017-2019

RI17.0029 Algemene vergadering van aandeelhouders Baggerbeheer Den Helder B.V.

RI17.0035 Jeugd, Ombudsfunctie en Adviesraad Sociaal Domein

RI17.0036 Aanpak om organisatie voor te bereiden op een andere manier van werken in het gerenoveerde stadhuis

RI17.0039 Optimalisering dienstverlening aan inwoners

RI17.0046 Archief KPI’s 2017

RI17.0047 Toetreding gemeente Uitgeest als aandeelhouders in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV

RV17.0021 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende Wachtlijstproblematiek bij opname voor behandeling GGZ

RV17.0029 Beantwoording van de schriftelijke vragen betreffende bouwstop en dwangsom in Huisduinen

RV17.0031 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij betreffende de bereikbaarheid van brandkranen

RV17.0032 Beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties CDA en VVD betreffende Kaderbrief 2018-2021

RV17.0033 Beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie over de kaderbrief 2018-2021

RV170029 RV170021 RI170035 Sterker Den Helder raadsleden

Vragen aan raadsleden t.b.v. bijeenkomst 18 mei 2017

April 2017

Publ- BMD over indienen zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Postkantoor 2017

publ- brief Willems over verbouw V&D locatie Beatrixstr tot nieuw gemeentehuis (1)

publ- brief Willems over verbouw V&D locatie Beatrixstr tot nieuw gemeentehuis publ- Jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 van Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

RV17.0020 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Overlast op Willemsoord door nachthoreca

Schriftelijke-Vragen-BB-Overlast-Willemsoord

handreikingen integriteitstoetsing voor kandidaat raadsleden en kandidaat wethouders

Presentatie gemeentebestuur Den Helder 170419(2)

Rendement elektrische auto’s – Climategate.nl

RI17.0030 Resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in Den Helder

RV17.0020 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Overlast op Willemsoord door nachthoreca

2016-10-10 Sheet onderhoudskosten Ravelijncenter

2017-01-10 verzoekschrift gemeenteraad

BB e.a. Amendement bij afstootnota voormalig postkantoor

Binnenstad_KSO2016 burgerparticipatie en beleidskader openbare ruimte in nieuw perspectief

Burgerparticipatie en onderhoud openbare ruimte in nieuw perspectief april 2017

huurovereenkomst RCDH accommodatie Sportpark De Linie jaarverslag 2016

Persbericht tussenstand Schoon Belonen 06-03-2017 Ravelijncenter_KSO2016

RI17.0031 Frequentiewisseling afvalinzameling

RI17.0033 Aanloopstraten Koningstraat – Spoorstraat

RI17.0034 Beantwoording vragen n.a.v. behandeling beleidskader ‘Openbare Ruimte in Nieuw perspectief’ in de commissie S&B van 27 maart 2017

RV17.0024 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende drugslabs in Den Helder

verzoek evenwichtig besluit over bestemming oude postkantoor

Maart 2017

170302 Toegankelijkheid v5

Aanbiedingsbrief met jaarverslag en onderzoeksprogramma

bevindingen over verordeningen en beleidsregels WMO en Jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein

Bijlage RI17.0027 Resultaten marktverkenning Middenweg 172-174 Den Helder
inzage in uitgaven schouwburg

inzage uitgaven schouwburg

Jaarplan 2017 def

Jaarverslag 2016 en onderzoeksplan 2017 van de Rekenkamercommissie Den Helder Opzet evaluatie handhavingsprogramma3_S_ID17.00790_1

Planning en control 2017

RI16.0056 met bijlagen

RI17.0015 Scootmobiel rijvaardigheidstraining

RI17.0021 Uitwerking inkoopstrategie Jeugd en Wmo 2017-2019

RI17.0024 Uitvoering Transformatieagenda Specialistische Jeugdhulp Noord-Holland Noord

RI17.0025 Ontwerp bestemmingsplan Postkantoor 2017

RI17.0026 Regionaal uitvoeringsplan beschermd wonen Kop van Noord-Holland

RI17.0027 Stand van zaken Middenweg 172-174

RV17.0009 beantwoording raadsvragen parkeerterrein Prins Hendriklaan

Februari 2017

Beantwoording schriftelijke vragen CDA aangaande nieuwbouw restaurant Costa Smeralda

bijlage – Uitspraak voorzieningenrechter aangaande herinrichting stationslocatie

Presentatie Raadscie Omgevingswet en de gemeenteraad 30-1-2017

RI17.0009 CBS-cijfers uitgaven aan brandweer

RI17.0010 Renovatieproces stadhuis

RI17.0014 Uitspraak van de voorzieningenrechter van 8 februari 2017 op de verzoeken om voorlopige voorziening Stationslocatie

RV17.0006 beantwoording schriftelijke vragen BvDH ontslag wethouder G. Visser

RV17.0010 Beantwoording schriftelijke vragen CDA over afvalscheiding

Memo griffier 280217 inzake raadsvoorstel Den Helder energieneutraal 2040

RV17.0013 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende afvalinzameling

RV17.0015 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Vrije Socialisten betreffende Bronscheiding van het afval.

7E42EFFF

Persberichten van De Helderse Vallei

rapportage Kindermonitor 2016 Den Helder

RI- Instellingsbesluit Meldkamer Noord-Holland

RI- Overleg Noordwest Ziekenhuisgroep

RI17.0006 Overleg Noordwest Ziekenhuisgroep

RI17.0011 Overdracht onderhoud en beheer strandslagen

RI17.0012 Koopstromenonderzoek 2016

RI17.0020 Instellingsbesluit Meldkamer Noord-Holland

RV17.0003 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie ChristenUnie betreffende dienstverlening van bedrijven van hulpmiddelen

RV17.0004 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie ChristenUnie betreffende eigen bijdrage Wmo taxivervoer

RV17.0007 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fracties ChristenUnie, GroenLinks en de Vrije Socialisten over parkeergarage Koninckshoek

RV17.0012 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Vrije Socialisten en FractieVermooten over Zeesstad BV

Raadsvoorstel-vaststelling-concept-bewonersvisie-Van-Galen-2025

RI17.0002 Vervangen zandondergronden speeltoestellen

RI17.0007 Vogelasiel De Paddestoel

Januari 2017

Bijlage 1. – RV17.0002

Bijlage 2. – RV17.0002

Bijlage- RI17.0008 – Brief omwonenden Den Helder Doggerij eerste kennismaking

Brief over managementletter 2016 EY

Raadsvoorstel-vaststelling-concept-bewonersvisie-Van-Galen-2025

RI16.0164 PvA opvolging aanbevelingen rapport RKC

RI17.0001 Schriftelijke vragen betreffende correspondentie tussen WOR-bestuurder en OR

RI17.0005 Voortgang stadhuis januari 2017

RI17.0008 Realisatie kleinschalige opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

RV16.0097 beantwoording schriftelijke vragen SPDH over de nieuwe dienstregeling van de NS

RV17.0002 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder

Versterking formatie Sociaal Domein

RI- aantal 8-jarige kinderen met een zwemdiploma

RI- infograhpic zwemdiploma 8 jarigen (bijlage bij RI16.0162)

RI- motie Partij van de Arbeid over de realisatie van de Karel Doormanbrug (Ravelijnbrug)

RI- Rol provincie NH rond economische ontwikkeling kop NH en haven van Den Helder (1)

RI- Rol provincie NH rond economische ontwikkeling kop NH en haven van Den Helder

RI- Transformatieplan specialistische jeugdhulp

RI- Vaststelling oorzaak brand stadhuis en staat van onderhoud elektrotechn installatie (vierde en

RI16.0159 proces onderhoud voormalig postkantoor RI16.0166 Instellen blauwe zones

RV16.0096 Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Stadpartij over RIB Holland boven Amsterdam

RV17.0001 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66, over Situatie Schapendijkje

Beantwoording vragen zwerfjongeren SPDH commissie Mo12 december 2016

Vergaderschema 2017 versie 1 december 2017_IR16.0210
December 2016

ri-adviesraad-sociaal-domein

16-management-letter-gemeente-den-helder-def-5-12-2016

hvc-kwartaalbericht-en-vooruitblik-av-december-2016 ri16-0111-transformatieagenda-specialistische-jeugdhulp-nhn

ri16-0157-adviesraad-sociaal-domein ri16-0158-reactie-college-op-managementletter-2016

ri16-0165-rol-provincie-noord-holland-rond-economische-ontwikkeling-kop-van-noord-holland-en-haven-van-den-helder

ri16-0120-opvang-gezinnen ri16-0144-evenementensubsidies-2017

ri16-0150-aanpak-achterstallig-onderhoud-openbare-ruimte-2016

ri16-0154-techconnect ri16-0155-holland-boven-amsterdam

beantwoording-commissie-vragen-van-spdh-vvd-cda-over-bestemmingsplan-stadshart-west

November 2016

rv16-0088-beantwoording-van-de-schriftelijke-vragen-gesteld-door-de-fractie-behoorlijk-bestuur-betreffende-de-raadsinformatiebrief-windparken-op-zee

beantwoording RV BB‘wensen en bedenkingen procedure herziening lening De Kampanje’ 

beantwoording vertrouwelijke brief van de OR aan de WOR-bestuurder18a9a1f1

203_021-indeling-gebiedsvakken-met-gbkn-v10

aanbieding-communique-voornemen-formeren-bestuurlijke-unie-met-diverse-schoolbesturen

ab-besluit-onderwerp-begroting-2017-bijlage-begroting-rud

ab-memo-inzake-de-gemotiveerde-reactie-db-op-de-zienswijzen-bijlage-bij-begroting-rud

begroting-2016-bijlage-bij-begroting-rud

bestuursrapportage-sociaal-domein-9-maanden-2016

brief-bzk-reactie-op-jaarstukken-2015-en-begroting-2017-bijlage-bij-begroting-rud ir16-0197

mededeling-dat-het-schakelteam-de-opvolger-is-van-het-aanjaagteam-verwarde-personen

memo-wethouder-bsp-stadshart-west ri16-0129-plan-van-aanpak-opvolging-aanbevelingen-doorwerkingsonderzoek-informeren-en-beheren

ri16-0135-formeren-team-openbare-werken-aangehouden-motie-6-8-2016

ri16-0145-uitspraak-raad-van-state-inzake-hoger-beroep-tegen-de-omgevingsvergunning-molenplein-fase-3

ri16-0146-kustpact

rv-behoorlijk-bestuur-over-raadsvoorstel-wensen-en-bedenkingen-procedure-herziening

rv16-0083-beantwoording-van-de-schriftelijke-vragen-gesteld-door-de-fractie-pvda-over-airport-den-helder

rv16-0084-beantwoording-van-de-schriftelijke-vragen-gesteld-door-de-fractie-beter-voor-den-helder-betreffende-verantwoordelijkheidsverdeling-t-a-v-personeelszaken

rv16-0087-vragen-bvdh-inzake-de-kampanje

rv16-0088-beantwoording-behoorlijk-bestuur-betreffende-de-raadsinformatiebrief-windparken-op-zee

uitspraak-in-de-zaak-van-w-marinus-en-de-gemeente-den-helder-over-het-bp-huisduinen-en-de-stelling

vastgestelde-begroting-2017

kabinetsreactie_op_twee_onderzoeksrapporten_en_een_white_paper_over_wind_op_zee

ri16-0138-ambitie-holland-boven-amsterdam ri16-0147-portefeuilleverdeling-bw

ri16-0148-windparken-op-zee

voortgang-externe-evaluatie-locatieprofiel-noordwest-locatie-den-helder

161018-ambitie-holland-boven-amsterdam_s_id16-04186_1

161018-ambitie-holland-boven-amsterdam_s_id16-04186_1

ri16-0138-ambitie-holland-boven-amsterdam

ri16-0147-portefeuilleverdeling-bw

161019-prestatieafspraken-jaarschijf-2017

161101-prestatieafspraken-definitief

ri16-0139-prestatieafspraken-den-helder-2016-2021

houtrookoverlast-sluisdijkstraat-te-den-helder

ri-bestuurdersreis-burgemeestersreis-ruhrgebied

ri-eenmalige-tegemoetkoming-2016-ten-behoeve-van-doelgroep-minima

ri-inkoopstrategie-jeugd-en-wmo-kop3-2017-2019

ri-onderzoek-eenzaamheid-onder-ouderen-in-den-helder

ri-onderzoek-eigen-beheer-en-onderhoud-sportverenigingen

ri-prestatieafspraken-den-helder-2016-2021

ri16-0133-inkoopstrategie-jeugd-en-wmo-2017-2019

rv-reclame-uitingen-langs-de-openbare-weg

tweede-bestuurlijke-rapportage-van-1-januari-tot-en-met-31-augustus-2016

voortgang-programma-de-kop-werkt

16-11-04-raadsinformatiebrief-ondertekend

afhandeling-aangenomen-motie-raadsvergadering-071116

amendement-coalitie-vrijparkeren-7-november-2016

bb-amendement-sok-koningstraat-spoorstraat behoorlijk-bestuur-amendement-1-wens-bedenking-podh-aandelen-emissie-1

behoorlijk-bestuur-amendement-2-wens-bedenking-podh-aandelen-emissie-1

bijlage-verslag-werkbezoek-ewrc-brussel-onh_s_id16-04349_1

memo-openstaande-vragen-uit-commissie-bestuur-en-middelen-over-de-begroting-2017-04112016

motie-ontsluiting-havengebied-7-11-16

ri16-0102-onderzoek-eigen-beheer-en-onderhoud-door-sportverenigingen

ri16-0139-prestatieafspraken-den-helder-2016-2021

ri16-0140-bestuurdersreis-burgemeestersreis-ruhrgebied

ri16-0141-bestuurdersreis-brussel

rv16-0081-beantwoording-vragen-fracties-vermooten-en-vrije-socialisten-over-het-uitgevoerde-bommenonderzoek-boerenverdrietsluis

Oktober 2016

31-10-2016-gemeente-dh-grondwater

bijl-2a-eindrapport-evaluatie-bijlage-bij-ri16-0132-over-regionale-economische-samenwerking

bijl-2b-samenvatting-evaluatie-bijlage-bij-ri16-0132-over-regionale-economische-samenwerking

bijlage-1-ppt-gemeenteraden-1-september-2016-def

bijlage-2-rapportage-algemeen

bijlage-3-resultaten-geluidsopname-informatieavond-1-september-2016v2

ri-procesverloop-en-ontw-regionaal-werkbedrijf-voor-mensen-met-een-afstand-tot-de-arbeidsmarkt

ri-regionaal-economische-samenwerking-en-het-ontwikkelingsbedrijf-noord-holland-noord

ri-voorontwerp-bestemmingsplan-julianadorp-2017

ri16-0124-terugkoppeling-bijeenkomst-inkoopstrategie-jeugdhulp-en-wmo-den-helder-schagen-texel

ri16-0114-voorontwerp-bestemmingsplan-julianadorp-2017

ri16-0131-procesverloop-en-ontwikkeling-regionale-uitvoeringsorganisatie-voor-mensen-met-een-afstand-tot-de-arbeidsmarkt

rv16-0078-aanvullende-vragen-van-de-fractie-beter-voor-den-helder-over-het-ziekenhuis

rv16-0079-beantwoording-schriftelijke-vragen-beter-voor-den-helder-over-de-geheimhouding-van-informatie-bij-de-parkeervisie

bijlage-2-bij-ri16-0132-managementsamenvatting-evaluatie-onhn_s_id16-03811_1

bijlage-bij-ri16-0132-eindrapport-evaluatie-ontwikkelingsbedrijf-noord-holland-noord-incl-sam-_s_id16-03810_1

ri16-0132-regionaal-economische-samenwerking-en-het-ontwikkelingsbedrijf-noord-holland-noord

rv16-0073-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-de-fractie-van-groenlinks-inzake-adviesraad-sociaal-domein

rv16-0076-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-de-fractie-van-d66-aangaande-het-gebruik-van-rubbergranulaat-op-kunstgrasvelden

rv16-0071-beantwoording-van-de-schriftelijke-vragen-gesteld-door-groenlinks-inzake-het-voormalig-postkantoor

rv16-0072-beantwoording-van-de-schriftelijke-vragen-gesteld-door-de-fractie-stadspartij-betreffende-ozb-sport-en-recreatievoorzieningen

ri16-0122-plan-van-aanpak-jogg-den-helder-2016-2018 openbaarmaking-landelijk-rapport-en-handhaving-kinderopvang-2015

rv16-0075-beantwoording-technische-vragen-begroting-2017

aanpassingen-raadsvoorstellen-commissie-bestuur-en-middelen-van-10-november-20161-bericht

controleverklaring-en-jaarrekening-zeestad-bv-id16-03527

controleverklaring-en-jaarrekening-zeestad-cv-id16-03528

jaarrekening-2015-port-of-dh-id16-03628

jaarrekening-2015-willemsoord-bv-id16-03529

ri16-0115-jaarrekeningen-2015-zeestad-willemsoord-port-of-den-helder

ri16-0128-stand-van-zaken-na-brand-stadhuis-derde-raadsinformatiebrief

rv16-0070-beantwoording-vragen-beter-voor-den-helder-over-buitenlandse-reizen

September 2016

ri-brand-stadhuis ri-noorderhaaks-stand-van-zaken

ri-stand-van-zaken-bij-vogelasiel-de-paddestoel

ri-stand-van-zaken-na-brand-stadhuis-tweede-raadsinformatiebrief

rv-beter-voor-dh-over-contact-met-de-raad-van-bestuur-van-de-noordwest-ziekenhuisgroep

rv-christenunie-over-extra-compensatie-verplicht-eigen-risico-ziektekostenverz

bestuursrapportage-sociaal-domein-januari-augustus-2016

onderzoek-onderbesteding-sociaal-domein

ri-fietspad-duinweg ri-slotrapportage-en-aanbevelingen-onderzoek-sociaal-domein-door-schouten-en-nelissen

ri16-0119-resultaten-onderzoek-onderbesteding-en-bestuursrapportage-sociaal-domein

rapport-met-aanbiedingsbrief-voor-gemeenteraad gebonden partijen

programmabegroting-2017

memo-naar-een-sluitende-begroting-2017-2020

presentatie-raad-bijeenkomst-13-september

aankondiging-onderzoek-hvc-doorwerking-def pva-quick-scan-def

ri16-0076-woz-taxaties-sportaccommodaties

presentatie parkeren raaadscie augustus 2016

Augustus 2016

16-0023-brief-bw-den-helder-zk-achmea

Rekenkamerbrief Digitale Veiligheid 20160828def voor gemeenteraad

RI- Kadernota -In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020- en Uitvoeringsprogr -In Control of Alcohol&Dru

RI- Stand van zaken Erfgoed

RV- Beter voor Den Helder over beëindiging van huurovereenkomst met rugbyclub

RV- D66 over het ziekenhuis

RV- Stadspartij DH over toepassing parkeernormen bij bouwplannen centrum

RV16.0061 de aanleg van het schuine pad in relatie tot renovatie van kades van het natte dok van Willemsoord

jaarverslag 2015

RI- Jaarverslag 2015 van de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit

RI- rol OR bij tot standkoming verbouwing stadhuis

RI- Rolverdeling citymarkeing, destinatiemarketing en het Nlbureau voor Toerisme en Congressen

MooiNH_Jaarverslag_Den Helder spread_S_AI16.08624_1

RI16.0087 moties Kadernota mbt aandachtsuur, noodzakelijke zorg en veilig thuis

RI16.0094 RIB City marketing en destinatiemarketing

RI16.0097 Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

RI16.0100 RIB Vragen naar aanleiding van brief OR aangaande verbouwing stadhuis

RV16.0059 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PvdA Den Helder over het mogelijke vertrek van de Districtsrecherche uit Den Helder.

Juli 2016

RI- ontwikkelingen voormalig ‘Gemini ziekenhuis’

RI- toekomst voormalig pompgemaal aan de Duinweg 50

RI- Verlenen van omgevingsvergunning gebruik van het motorcrossterrein en de bouwerken ten noor

RI- Wijziging beleid toepassen parkeernormen voor het centrum

Richtlijn beleidskaders samenvatting in Infographic (bijlage bij RI16.0059)

2016 jan/juni

RI- Aanbesteding en inkoop van dienstverlening op grond van de Jeugdwet en Wmo 2015 voor 2016

RI- Archief KPI’s 2016

RV16.0040 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder inzake de eventuele vestiging van het Rob Scholte Museum

RV16.0045 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Groen Links betreffende Integraal gehandicaptenbeleid

RV16.0050 Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Stichting Wijkbelang Visbuurt

RI- Besluitvorming Veiligheidsregio over jaarstukken 2014 en begroting 2016

RI- Besteding extra middelen dierenwelzijn 2015

Raadsvoorstel-vaststelling-concept-bewonersvisie-Van-Galen-2025-1.pdf

RI- Evenementenbudget 2016

RI- Financieel overzicht bij kadernota sportbeleid 2013 – 2016

RI- Meerjarenbeleidsplan GGD HN 2016 – 2019

uitvoerprogramma-2016-2020-or-in-nieuw-perspectief

visie-or-in-nieuw-perspectief

RI- motie 16 dd. 13 juni 2016 over verbouw stadhuis

RI- Onderbesteding sociaal domein 2015 in relatie tot taakstelling naar 2020 en initiatieven in 2016

RI- Ondersteuning en waardering mantelzorgers 2016

RI- Ontwerp bestemmingsplan Leendert den Bergerstraat 18-20 2016

RI- Ouderbijdrage Jeugdwet

RI- Programmabegroting 2016 – tweede wijkmanager

RI- Rapport Willemsoord

RI- Toeristisch Knooppunt Huisduinen

rapportage-koningstraat-eindconcept leefbaarheids onderzoek

RI- Uitkomsten proces inkoop en contractering -Hulp en ondersteuning- 2016 o.g.v. de Jeugdwet en W

RI- uitleg over het totaal aan lasten voor een forens in 2016

RI- Voorontwerp bestemmingsplan Stadshart West 2016

apv alle APV’s

perceel-eigendom-gemeente-den-helder

2015

RI- forfaitaire vergoeding vervoerskosten

RI- Integraal Huisvestinsgplan onderwijshuisvesting

RI- Nieuw Perspectief Openbare Ruime RI- Rapport Willemsoord (1)

RI- Rapport Willemsoord

RI- Situatie Rugbyclub Den Helder in relatie tot het Sportbesluit

RI- Stadshart Den Helder (Huiskamer van de Stad)

RI- vervolgbijeenkomsten in het kader van de strategische visievorming

RI- Voortgang Gebiedsvisie Duinzoom

RI- Aanbesteding en inkoop van dienstverlening op grond van de Jeugdwet en Wmo 2015 voor 2016

RI- Besteding extra middelen dierenwelzijn 2015

RI- Bestuursrapportage Sociaal Domein, 3de kwartaal 2015

RI- Bewonersparticipatietrajecten 2015

RI- Definitief verslag onderzoek Veilig gebruik Suwinet 2015

RI- Effecten meicirculaire 2015 over de verdeling van het gemeentefonds (1)

RI- Effecten meicirculaire 2015 over de verdeling van het gemeentefonds

RI- Gemeentelijk verslag wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015

RI- Informatie ten behoeve van de raadsvergadering van 2 maart 2015

RI- Inspectierapport Veilig Thuis Noord-Holland-Noord 2015

RI- Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018, 95% versie

RI- Naar een duurzaam Den Helder

RI- Onderbesteding sociaal domein 2015 in relatie tot taakstelling naar 2020 en initiatieven in 2016

RI- Ouderbijdrage Jeugdwet

RI- Overzicht dossier Wonen Den Helder

RI- Programmabegroting 2016 – tweede wijkmanager

RI- Subsidieverdeling Publieksactiviteiten 2015

RI- Uitkomsten stresstest in relatie met de programmabegroting 2015-2018

RI- Vergadering Algemeen Bestuur Veiliheidsregio Noord-Holland Noord dd. 27 maart 2015

RI- Verslag Archief KPI’s 2015 (1) RI- Verslag Archief KPI’s 2015

RI- Waarneming portefeuilles wethouder Visser

archief 2008 – 2014

raadsbesluit-verordening-rechtspositie-raads-en-commissieleden-2014

RI- vragen Behoorlijk Bestuur over Tussenrapportage 2014

Raadsinformatiebrieven archief 2011 – 2014

rvo10-0138

10-dec-2008-faktonrapport-willemsoord-bv